Žij ve světle

Žij ve světle

Zvěstujeme vám, co jsme viděli a slyšeli, abyste i vy měli spolu s námi podíl na společenství, které máme s Otcem a s jeho Synem Ježíšem Kristem. Toto píšeme, aby naše radost byla dokonalá. Toto je poselství, které jsme slyšeli od něj a které vám předáváme: Bůh je...
Déšť Ducha svatého

Déšť Ducha svatého

Místo, na kterém se shromáždili, se po jejich modlitbě zatřáslo. Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali směle mluvit Boží slovo. Celé to množství věřících mělo jedno srdce a jednu duši. Nikdo nic nenazýval svým vlastním majetkem, ale měli všechno...
Moc Kristovy lásky

Moc Kristovy lásky

Co nás oddělí od Kristovy lásky? Snad soužení, úzkost nebo pronásledování, hlad, nahota, nebezpečí nebo meč? Jak je psáno: „Pro tebe nás zabíjejí v kteroukoli chvíli,za ovce na porážku mají nás.“ V tom všem ale skvěle vítězíme skrze Toho, který nás miluje! Jsem si...
Žij ve světle

Synové Leviho

Postavil se tedy k bráně tábora a zvolal: „Kdo je Hospodinův, ke mně!“ Shromáždili se kolem něj všichni synové Leviho. Mojžíš jim řekl: „Takto praví Hospodin, Bůh Izraele: Každý si připásejte k boku meč. Procházejte táborem od brány k bráně a každý pobíjejte i své...
Otevřené dveře

Otevřené dveře

Já jsem dveře. Kdokoli vejde skrze mne, bude spasen a bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu.  Jan 10:9 Nekonečné možnosti, neomezené šance a příležitosti nad rámec našich představ jsou otevřené pro všechny, kdo se odváží do nich prostou vírou vstoupit. Ježíš...
Neděle 21. 1. 2024

Neděle 21. 1. 2024

Ale jak je psáno: „Co oko nevidělo, co ucho neslyšelo, co člověku nikdy ani na mysl nepřišlo,to Bůh připravil těm, kdo jej milují.“  Nám to však Bůh zjevil skrze Ducha, neboť Duch zkoumá všechny věci, i Boží hlubiny. Kdo z lidí rozumí člověku než jeho vlastní duch?...