Neděle 26. 3. 2023

Neděle 26. 3. 2023

Blaze člověku, který nechodí, jak radí ničemní, na cestě hříšných nestojí, ve spolku posměvačů nesedí. Zákon Hospodinův je jeho radostí – o tomto Zákoně dnem i nocí přemýšlí. Bude jako strom na břehu řeky vsazený, který své ovoce ve svůj čas přináší,kterému nikdy...
Neděle 19. 3. 2023

Neděle 19. 3. 2023

Eliáš Tišbejský, přistěhovalec z Gileádu, řekl Achabovi: „Jakože je živ Hospodin, Bůh Izraele, před jehož tváří stojím, v těchto letech nebude rosa ani déšť – jedině na mé slovo.“ Potom dostal slovo Hospodinovo:„Odejdi odsud, obrať se na východ a skryj se u potoka...
Neděle 12. 3. 2023

Neděle 12. 3. 2023

A navíc, nestalo se to bez přísahy. Oni se totiž stávali kněžími bez přísahy, on však skrze přísahu. Bylo mu přece řečeno: „Hospodin přísahal a nebude litovat: Jsi knězem navěky.“ A tak se Ježíš stal ručitelem mnohem lepší smlouvy. A dále: levitských kněží muselo...
Neděle 5. 3. 2023

Neděle 5. 3. 2023

Jako vězeň v Pánu vás tedy prosím, abyste svým životem dělali čest tomu povolání, které jste přijali. Buďte vždy pokorní a mírní, trpělivě se navzájem snášejte v lásce a usilujte zachovávat jednotu Ducha, spojeni poutem pokoje. Je jedno tělo a jeden Duch, jedna...
Neděle 26. 2. 2023

Neděle 26. 2. 2023

Kdo páchá hřích, je z ďábla, neboť ďábel od počátku hřeší. Na to je zjeven Boží Syn, aby zrušil skutky ďábla. 1. Jan 3:8 Satan svazuje, Kristus rozvazuje. Ježíš nepřišel Satana pouze vymítat, přišel ho rovnou zničit a zmařit jeho skutky. Satanův systém, jeho...
Neděle 19. 3. 2023

Neděle 19. 2. 2023

Probuď se, probuď, Sione, svou silou obleč se! Obleč se rouchem krásy své, svaté město Jeruzaléme, neboť už do tebe nikdy nevstoupí neobřezaný a nečistý. Otřes se z prachu, Jeruzaléme, zvedni se, na trůn posaď se! Strhni okovy ze svého hrdla, zajatá Dcero sionská!...