Kudy vede cesta k Bohu

Cesta k Bohu vede tvým srdcem. Nenajdeš ji v rituálech a v obřadech ani v meditaci nebo asketické sebekázni. Cesta k Bohu vede tvým srdcem a ukazatelem směru je na ní

Boží slovo, Bible.

Vydáme se na cestu?

❤️
Všichni zhřešili a postrádají Boží slávu. Římanům 3:23

Jak je psáno: „Nikdo není spravedlivý, není ani jediný.”  Římanům 3:10
Hřích přišel na svět skrze jediného člověka a s hříchem přišla smrt. Smrt se pak rozšířila na všechny lidi, poněvadž všichni zhřešili. Římanům 5:12

Každý z nás se někdy provinil. Něco ukradl nebo zpronevěřil, někomu ublížil nebo ukřivdil. Zalhal, svedl, křivě obvinil, cizoložil, pomluvil, záviděl…

I kdybychom nevěřili tomu, že Adamův hřích uvrhl do záhuby celou lidskou rasu, musíme připustit, že ani my sami nejsme bez hříchu. Hřích je vše, co nevyhoví spravedlivému Božímu standardu.

❤️
Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Víra v srdci vede ke spravedlnosti, vyznání ústy pak vede ke spáse. Římanům 10:9-10

Směrovka nás  dovedla k Ježíši Kristu. Ježíš se narodil z panny, byl počat bez hříchu, jeho krev nebyla lidská, a tudíž znečištěná Adamovým hříchem. On sám nikdy nezhřešil, a proto se mohl stát obětí za naše hříchy. Ježíš byl ukřižovaný, na kříži zemřel, byl pohřben, ale Bůh ho třetí den vzkřísil z mrtvých, protože za náš hřích bylo zaplaceno a spravedlnosti bylo učiněno zadost. Ježíš žije.

❤️
Vždyť „každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno, bude zachráněn.“ Římanům 10:13

Toto byl poslední ukazatel, poslední směrovka. Jsi téměř u cíle. Podej Bohu ruku.

❤️
Odměnou hříchu je totiž smrt, ale Božím darem je věčný život v Kristu Ježíši, našem Pánu. Římanům 6:23

Bůh ale dokazuje svou lásku k nám: Kristus zemřel za nás, když jsme ještě byli hříšníci. Římanům 5:8

Zasluhujeme si smrt. Věčnou smrt, což je věčná existence bez Boha, a proto i bez jediné špetky dobroty, laskavosti, klidu, lásky, slitování, soucitu a tak dále. Zkrátka věčná existence v hrůze bez naděje. Ale!

❤️

Vyznej teď svými ústy, řekni Bohu: Pane Ježíši, děkuji ti, že jsi za mě zemřel na kříži. Obětoval ses kvůli mně a já tu oběť přijímám. Věřím, že jsi zemřel, ale třetí den jsi vstal z mrtvých. Odpusť mi hříchy a staň se mým Pánem a Spasitelem. Děkuji Ti.

Co dál, když jsi teď uvěřil? Tvoje víra bude růst, když budeš číst Boží slovo a poslouchat slovo Kristovo, slovo Bible, v kázání a vyučování. Třeba zde.

Víra je tedy ze slyšení zprávy a tou zprávou je slovo Kristovo. Římanům 10:17

Udělal jsi nejdůležitější krok svého života. Co bude dál, zjistíš zde.