BLOG

Sledujte

Naše příspěvky / nedělní brožura

Hlas Pastýře

Hlas Pastýře

Mé ovce slyší můj hlas a já je znám a následují mě. Já jim dávám věčný život a nezahynou navěky a z mé ruky je nikdo nevyrve.Můj Otec, který mi je dal, je větší nade všechny a nikdo je nemůže vyrvat z ruky mého Otce. Já a Otec jsme jedno.“ Jan 10:27-30 Hlas Pastýře...

číst více
Pomazání

Pomazání

Třetího dne se v Káně Galilejské konala svatba. Byla tam i Ježíšova matka a na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. Když začalo docházet víno, Ježíšova matka mu řekla: „Nemají víno.“  „Ženo, co ode mě chceš?“ odpověděl jí Ježíš. „Má chvíle ještě...

číst více
Uvolnění požehnání

Uvolnění požehnání

Když potom Izák zestárl a oči mu zeslábly tak, že neviděl, zavolal si svého staršího syna Ezaua a řekl mu: „Synu můj?“ „Zde jsem,“ odpověděl Ezau. Tehdy mu řekl: „Pohleď, jsem starý a nevím, kdy umřu. Vezmi prosím své zbraně, svůj toulec a luk, vyjdi do polí a ulov mi...

číst více
Zdroj informací

Zdroj informací

Tehdy se jim oběma otevřely oči a poznali, že jsou nazí. Svázali tedy fíkové listí a udělali si zástěrky. Vtom ale uslyšeli hlas Hospodina Boha procházejícího se zahradou za denního vánku. Tehdy se Adam a jeho žena skryli před Hospodinem Bohem uprostřed stromů...

číst více
Bůh zázraků

Bůh zázraků

Třetího dne se v Káně Galilejské konala svatba. Byla tam i Ježíšova matka a na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. Když začalo docházet víno, Ježíšova matka mu řekla: „Nemají víno.“ „Ženo, co ode mě chceš?“ odpověděl jí Ježíš. „Má chvíle ještě nepřišla.“...

číst více
Sladká vůně oběti

Sladká vůně oběti

Noe tehdy postavil Hospodinu oltář a vzal ze všech čistých zvířat a ze všeho čistého ptactva a obětoval na oltáři zápalné oběti. Když Hospodin ucítil příjemnou vůni, řekl si v srdci: „Už nikdy kvůli člověku neprokleji zem, i když jsou myšlenky lidského srdce už...

číst více
Posvátný závazek

Posvátný závazek

„Hle, posílám před tebou anděla, aby tě opatroval na cestě a přivedl tě na místo, které jsem připravil. Měj ho ve vážnosti a poslouchej ho, nepopouzej ho. Neodpustí totiž vaše provinění – vždyť v něm přebývá mé jméno! Budeš-li jej však opravdu poslouchat a...

číst více
Bůh, který vyslýchá modlitby

Bůh, který vyslýchá modlitby

Já sám jsem zbyl jako jediný prorok Hospodinův,“ řekl Eliáš lidu, „ale Baalových proroků je čtyři sta padesát. Dejte nám dva býky. Ať si z nich jednoho vyberou, rozporcují ho a položí na dříví, ale ať je nezapalují. Já připravím toho druhého býka a také ho položím na...

číst více
Naplnit jeho záměr

Naplnit jeho záměr

Filištíni ho popadli a vyloupli mu oči. Potom ho odvedli dolů do Gazy, kde ho spoutali bronzovými řetězy a ve vězení musel otáčet mlýnským kamenem. Vlasy na mu ale na oholené hlavě začaly znovu růst. Samson požádal chlapce, který ho vedl za ruku: „Nech mě sáhnout na...

číst více
Čerstvý olej

Čerstvý olej

Jak dobré je vzdávat Hospodinu chválu, tvému jménu, Nejvyšší, pět žalmy, hlásat zrána tvoje milosrdenství a v noci tvou věrnost při nástroji o deseti strunách, s harfou, při hře na citeru. Hospodine, svými skutky působíš mi radost, plesám nad činy tvých rukou: Tvoje...

číst více
Den Letnic

Den Letnic

Když přišel den Letnic, byli všichni spolu. Náhle se z nebe ozval hukot, jako by se řítil prudký vítr, a naplnil celý dům, kde seděli. Ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, které se rozdělily a spočinuly na každém z nich. Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali...

číst více
Církev je žezlem jeho moci

Církev je žezlem jeho moci

Žalm Davidův. Hospodin řekl mému Pánu: „Seď po mé pravici, než ti tvé nepřátele k nohám položím.“Mocné žezlo tvé Hospodin ze Sionu napřáhne: „Vládni uprostřed svých nepřátel!“ Tvůj lid se dobrovolně nabídne, až se tvá síla ukáže ve svaté nádheře. Jak rosa z lůna...

číst více