BLOG

Sledujte

Nedělní blog

Neděle 29. 1. 2023

Neděle 29. 1. 2023

Ještě s nimi mluvil, když vtom z filištínských řad vystoupil jejich zápasník jménem Goliáš z Gatu. Vykřikoval tak jako předtím a David to slyšel. Jakmile Izraelci toho muže spatřili, všichni se před ním v hrozném strachu dali na útěk. „Vidíte toho muže, co vystoupil?“...

číst více
Neděle 22. 1. 2023

Neděle 22. 1. 2023

„Andělu církve ve Filadelfii piš: Toto říká ten Svatý a Pravý, který má klíč Davidův, který otvírá, a nikdo nezavře, a zavírá, a nikdo neotevře: Znám tvé skutky. Hle, postavil jsem před tebe otevřené dveře, které nikdo nemůže zavřít. Neboť máš sice malou moc, ale...

číst více
Neděle 15. 1. 2023

Neděle 15. 1. 2023

Boží základ však pevně stojí a nese tento nápis: „Hospodin ví, kdo mu patří,“ a „Každý, kdo vyznává Pánovo jméno, ať opustí nepravost.“ Ve velikém domě nejsou jen zlaté a stříbrné nádoby, ale také dřevěné a hliněné; některé jsou na ozdobu a jiné na smetí. Kdo si...

číst více
Neděle 8. 1. 2023

Neděle 8. 1. 2023

Když totiž Bůh dával zaslíbení Abrahamovi, neměl, při kom větším by přísahal, a tak přísahal sám při sobě: „Jistě ti nesmírně požehnám a nesmírně tě rozmnožím.“ Abraham pak díky trpělivosti dosáhl zaslíbení. Lidé vždy přísahají při někom vyšším a přísaha je pro ně...

číst více
Šťastný nový rok

Šťastný nový rok

Ježíš mu odpověděl: „Pojď za mnou a nech mrtvé pochovávat své mrtvé.“  Matouš 8:22  Pán Ježíš má v roce 2023 pro každého z nás jediný plán, a to je: „Následuj mě. Následuj mě tento rok věrněji, nech se vést mými myšlenkami, mým smýšlením.“ Říká: „Já jsem...

číst více
Ježíšovo narození

Ježíšovo narození

Tajemství zbožnosti je bezesporu veliké: On byl zjeven v těle, ospravedlněn v Duchu, ukázán andělům, zvěstován pohanům, vírou přijat ve světě a vyzvednut do slávy. 1. Timoteovi 3:16  Narození Ježíše je skutečně velké Boží tajemství. Všemohoucí Bůh se dobrovolně...

číst více
Veselé Vánoce

Veselé Vánoce

Vždyť se nám narodilo dítě, byl nám dán syn; na jeho ramenou spočine vláda a bude nazýván: Podivuhodný rádce, Mocný Bůh, Otec věčnosti, Kníže pokoje. Jeho vláda stále poroste a jeho pokoj bude bez konce. Na Davidově trůnu usedne, aby vládl jeho království, aby je...

číst více
Díkůvzdání 2022

Díkůvzdání 2022

Až přijdeš do země, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává za dědictví, ovládneš ji a usadíš se v ní, odděl prvotiny všech plodů, jež sklidíš v zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh. Vlož je do nůše a jdi na místo, které si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí za příbytek pro své...

číst více
Neděle 4. 12. 2022

Neděle 4. 12. 2022

Když ve všem tolik vynikáte – ve víře, ve slově, v poznání, v největší horlivosti i v lásce, kterou jsme ve vás vzbudili – vynikejte tedy i v tomto díle milosti. Nic vám nepřikazuji, chci jen vyzkoušet upřímnost vaší lásky zmínkou o horlivosti druhých. Znáte přece...

číst více
Neděle 27. 11. 2022

Neděle 27. 11. 2022

Z trůnu vycházelo blýskání a hlasy hromobití. Před trůnem hořelo sedm ohnivých pochodní – těch sedm duchů Božích. Před trůnem bylo také skleněné moře jakoby z křišťálu a uprostřed trůnu i kolem trůnu čtyři bytosti plné očí zepředu i zezadu. První bytost byla podobná...

číst více
Neděle 20. 11. 2022

Neděle 20. 11. 2022

Když Hospodin navracel sionské zajatce, zdálo se nám to jako sen. Naše ústa tehdy plnil smích, naše jazyky jásaly. Tehdy se říkalo mezi národy: „Veliké věci jim učinil  Hospodin!“ Veliké věci nám učinil Hospodin, naplnilo nás veselí. Navrať nás,  Hospodine, z našeho...

číst více
Neděle 13. 11. 2022

Neděle 13. 11. 2022

Ježíš pak odtud odešel a odebral se do okolí Týru a Sidonu. Jedna kananejská žena z toho kraje šla za ním a křičela: „Pane, Synu Davidův, smiluj se nade mnou! Má dcera je hrozně posedlá ďáblem.“ On jí však neodpověděl ani slovo. Jeho učedníci přistoupili a prosili ho:...

číst více