BLOG

Sledujte

Nedělní blog

Neděle 25. 9. 2022

Neděle 25. 9. 2022

To, co jsi ode mě slyšel, měj za příklad zdravého učení. Zůstávej ve víře a lásce, která je v Kristu Ježíši. Skrze Ducha svatého, jenž v nás přebývá, opatruj ten vzácný poklad, který ti byl svěřen. 2. Timoteovi 1:13-14 Tyto verše nám odhalují jednu z úžasných činností...

číst více
Neděle 11. 9. 2022

Neděle 11. 9. 2022

A tak šel s ním. Veliký zástup šel za ním a tlačili se na něj. Byla tam jedna žena, která už dvanáct let krvácela.Mnoho vytrpěla od mnoha lékařů, utratila všechno, co měla, ale nic jí nepomohlo a bylo jí čím dál hůř.Když uslyšela o Ježíši, prošla k němu davem zezadu a...

číst více
Neděle 4. 9. 2022

Neděle 4. 9. 2022

Samuel tedy udělal, jak mu Hospodin řekl. Když přišel do Betléma, stařešinové města se vylekali a vyšli mu naproti s otázkou: „Přinášíš pokoj?“  „Ano, pokoj,“ odpověděl. „Přišel jsem obětovat Hospodinu. Posvěťte se a přijďte za mnou k oběti.“ Také Jišaje a jeho syny...

číst více
Neděle 28. 8. 2022

Neděle 28. 8. 2022

Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Buď totiž bude jednoho nenávidět a druhého milovat, nebo se bude toho jednoho držet a tím druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu.“„Proto vám říkám: Nemějte starost o svůj život ani o své tělo – co budete jíst a pít a co si...

číst více
Neděle 21. 8. 2022

Neděle 21. 8. 2022

Dosud tam byla Jákobova studna a Ježíš, unaven cestou, se u ní posadil. Bylo okolo poledne. Když jedna žena ze Samaří přišla načerpat vodu, Ježíš ji požádal: „Dej mi napít.“(Jeho učedníci totiž odešli do města nakoupit jídlo.) Samařská žena se ho zeptala: „Jak to, že...

číst více
Neděle 14.8.2022

Neděle 14.8.2022

Když se pak posadil na Olivetské hoře, přistoupili k němu učedníci o samotě. „Řekni nám, kdy to bude?“ ptali se. „Jaké bude znamení tvého příchodu a konce světa?“ Ježíš jim odpověděl: „Dávejte pozor, aby vás někdo nesvedl. Mnozí přijdou pod mým jménem se slovy: ‚Já...

číst více
Neděle 7. 8. 2022

Neděle 7. 8. 2022

Nakonec přišel k sobě. Řekl si: ‚Kolik nádeníků má u mého otce jídla nazbyt, a já tu umírám hlady! Vstanu, půjdu k otci a řeknu mu: Otče, zhřešil jsem proti nebi i proti tobě! Už si nezasloužím být považován za tvého syna. Udělej mě jedním ze svých nádeníků.‘ A tak...

číst více
Neděle 31.7.2022

Neděle 31.7.2022

Mé ovce slyší můj hlas a já je znám a následují mě. Já jim dávám věčný život a nezahynou navěky a z mé ruky je nikdo nevyrve.Můj Otec, který mi je dal, je větší nade všechny a nikdo je nemůže vyrvat z ruky mého Otce. Já a Otec jsme jedno.“ Jan 10:27-30 Pastýřův hlas...

číst více
Neděle 24.7.2022

Neděle 24.7.2022

Když Hospodin navracel sionské zajatce, zdálo se nám to jako sen. Naše ústa tehdy plnil smích, naše jazyky jásaly. Tehdy se říkalo mezi národy: „Veliké věci jim učinil Hospodin!“ Veliké věci nám učinil Hospodin, naplnilo nás veselí. Navrať nás, Hospodine, z našeho...

číst více
Neděle 17.7.2022

Neděle 17.7.2022

Vírou byl Mojžíš po narození tři měsíce ukrýván svými rodiči. Když viděli, jak je to dítě krásné, nenechali se zastrašit královým rozkazem. Vírou se Mojžíš, jakmile dospěl, zřekl postavení faraonova vnuka. Dal přednost útrapám Božího lidu před pomíjivým hříšným...

číst více
Neděle 10.7.2022

Neděle 10.7.2022

Bez víry však není možné se mu zalíbit, protože ten, kdo přichází k Bohu, musí uvěřit, že Bůh je a že odplácí těm, kdo ho usilovně hledají. Židům 11:6 Aby mohl člověk hledat Boha upřímně, pečlivě, toužebně a vášnivě, musí nejprve uvěřit, že Bůh je. Těm, kteří už...

číst více
Neděle 3.7.2022

Neděle 3.7.2022

…aby každý, kdo věří v něj, měl věčný život. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život. Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něj spasen. Jan 3:15-17 Pán...

číst více