BLOG

Sledujte

Nedělní blog

Neděle 4. 6. 2023

Neděle 4. 6. 2023

Manoach na to Hospodinovu andělu řekl: „Prosím, rádi bychom tě tu zdrželi a připravili kůzle.“ Hospodinův anděl Manoachovi odpověděl: „I kdybys mě tu zdržel, nejedl bych tvé jídlo. Chceš-li ale připravit zápalnou oběť, obětuj ji Hospodinu.“ (Manoach totiž stále...

číst více
Neděle 28. 5. 2023

Neděle 28. 5. 2023

Když se těch dvaasedmdesát vrátilo, radostně mu říkali: „Pane, i démoni se nám poddávají ve tvém jménu!“ Odpověděl jim: „Viděl jsem, jak satan spadl z nebe jako blesk. Hle, uděluji vám moc šlapat po hadech a štírech i po veškeré síle nepřítele a vůbec nic vám...

číst více
Neděle 21. 5. 2023

Neděle 21. 5. 2023

Každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podobný moudrému muži, který postavil svůj dům na skále. Pak padl déšť, přišly záplavy, strhly se vichřice a udeřily na ten dům, ale ten nespadl, protože byl založen na skále. Každý, kdo slyší tato má slova a neplní je,...

číst více
Neděle 14. 5. 2023

Neděle 14. 5. 2023

Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něj spasen. Kdo v něho věří, nebude souzen, ale kdo nevěří, je už odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jednorozeného Božího Syna. A toto je ten soud, že světlo přišlo na svět, ale lidé...

číst více
Neděle 7. 5. 2023

Neděle 7. 5. 2023

Můj lid hyne pro nedostatek poznání. Protože jsi zavrhl poznání, zavrhl jsem tebe, nebudeš mi sloužit jako kněz. Zapomněl jsi na zákon svého Boha, I já zapomenu na tvé syny. Ozeáš 4:6 O jaký lid se jedná? O Boží lid, o jeho děti. Boží smluvní lid hyne. A proč? Kvůli...

číst více
Neděle 30. 4. 2023

Neděle 30. 4. 2023

Pohleďte, jakou láskou nás Otec zahrnul: smíme se nazývat Božími dětmi – a také jimi jsme! Proto nás svět nezná, že nepoznal jeho. Milovaní, teď jsme Boží děti, ale ještě se neukázalo, co budeme. Víme však, že až se ukáže, budeme podobní jemu, neboť ho uvidíme tak,...

číst více
Neděle 23. 4. 2023

Neděle 23. 4. 2023

První knihu jsem sepsal, drahý Teofile, o všem, co Ježíš začal dělat a učit až do dne, kdy byl vzat vzhůru poté, co skrze Ducha svatého dal pokyny svým vyvoleným apoštolům. Těm také po svém umučení mnoha jistými důkazy prokázal, že je živý, když se jim po čtyřicet dní...

číst více
Neděle 16. 4. 2023

Neděle 16. 4. 2023

Potom mi ukázal velekněze Jošuu, jak stojí před Hospodinovým andělem; po pravici mu stál satan, aby ho obviňoval. Hospodin však satanovi řekl: „Ztrestej tě Hospodin, satane! Ztrestej tě Hospodin, který vyvolil Jeruzalém! Copak to není oharek vyrvaný z ohně?“ Jošua...

číst více
Velikonoce 2023

Velikonoce 2023

„Pane, kdybys tu byl, můj bratr by nezemřel!“ řekla mu Marta.„I teď ale vím, že o cokoli Boha požádáš, to ti Bůh dá.“ „Tvůj bratr vstane,“ řekl jí Ježíš. „Vím, že vstane – při vzkříšení v poslední den,“ odpověděla Marta. „Já jsem vzkříšení i život,“ řekl jí Ježíš....

číst více
Neděle 2. 4. 2023

Neděle 2. 4. 2023

Jeden z farizeů ho pozval, aby s ním pojedl. Vešel tedy do domu toho farizea a stoloval s ním. A hle, jedna městská hříšnice se dozvěděla, že Ježíš stoluje v domě toho farizea. Přinesla alabastrovou nádobku s mastí, poklekla s pláčem zezadu u jeho nohou, začala mu...

číst více
Neděle 26. 3. 2023

Neděle 26. 3. 2023

Blaze člověku, který nechodí, jak radí ničemní, na cestě hříšných nestojí, ve spolku posměvačů nesedí. Zákon Hospodinův je jeho radostí – o tomto Zákoně dnem i nocí přemýšlí. Bude jako strom na břehu řeky vsazený, který své ovoce ve svůj čas přináší,kterému nikdy...

číst více
Neděle 19. 3. 2023

Neděle 19. 3. 2023

Eliáš Tišbejský, přistěhovalec z Gileádu, řekl Achabovi: „Jakože je živ Hospodin, Bůh Izraele, před jehož tváří stojím, v těchto letech nebude rosa ani déšť – jedině na mé slovo.“ Potom dostal slovo Hospodinovo:„Odejdi odsud, obrať se na východ a skryj se u potoka...

číst více