BLOG

Sledujte

Nedělní blog

Neděle 3. 12. 2023

Neděle 3. 12. 2023

To všechno se děje pro vás, aby se milost šířila ke stále dalším lidem, a k Boží slávě tak rostla i vděčnost. Proto se nevzdáváme. Ačkoli totiž navenek podléháme zkáze, uvnitř se obnovujeme den co den. Toto naše lehoučké soužení trvá jen chvilku, ale vytváří nám s...

číst více
Neděle 26. 11. 2023

Neděle 26. 11. 2023

I kdyby nerozkvetl fíkovník a hrozny na vinicích nebyly, i kdyby zklamala plodnost olivy a pole  nedala co jíst, i kdyby zmizely ovce z ohrady a dobytek zmizel ze stájí, já se však v Hospodinu budu veselit, budu šťastný v Bohu, svém Zachránci. Mou silou je můj Pán,...

číst více
Neděle 19. 11. 2023

Neděle 19. 11. 2023

Vírou byl Mojžíš po narození tři měsíce ukrýván svými rodiči. Když viděli, jak je to dítě krásné, nenechali se zastrašit královým rozkazem. Vírou se Mojžíš, jakmile dospěl, zřekl postavení faraonova vnuka. Dal přednost útrapám Božího lidu před pomíjivým hříšným...

číst více
Neděle 12. 11. 2023

Neděle 12. 11. 2023

Ano, Bůh je dobrý k Izraeli, k těm, kdo čisté srdce chovají! Mé nohy ale skoro uklouzly, mé kroky málem zbloudily. Začal jsem totiž závidět pyšným vida blahobyt ničemných:  Nuže, takto se mají ničemní – ve stálém pohodlí kupí bohatství! Já ale chovám své srdce v...

číst více
Neděle 5.11. 2023

Neděle 5.11. 2023

Neprosím ale jen za ně. Prosím i za ty, kteří ve mě uvěří skrze jejich slovo. Ať jsou všichni jedno, jako ty, Otče, ve mně a já v tobě; ať jsou i oni jedno v nás, aby svět věřil, že jsi mě poslal. Dal jsem jim slávu, kterou jsi dal mně, aby byli jedno, jako my jsme...

číst více
Neděle 29.10. 2023

Neděle 29.10. 2023

Kristus mě totiž neposlal křtít, ale kázat evangelium, a to bez moudrých řečí, aby snad nebyl zmařen Kristův kříž. Ano, pro ty, kdo spějí k záhubě, je poselství kříže bláznovstvím, ale pro nás, kdo docházíme spásy, je to Boží moc. 1. Korintským 1:17-18 Od samého...

číst více
Neděle 22. 10. 2023

Neděle 22. 10. 2023

„Andělu církve v Laodikeji napiš: Toto praví Amen, ten věrný a pravý svědek, prvopočátek Božího stvoření: Znám tvé skutky – nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený anebo horký! Ale že jsi vlažný a ani studený ani horký, vyplivnu tě ze svých úst. Říkáš totiž: Jsem...

číst více
Neděle 15. 10. 2023

Neděle 15. 10. 2023

Kvůli tomu, co jsem vám řekl, naplnil vaše srdce zármutek. Říkám vám ale pravdu: Je pro vás lepší, abych odešel. Když neodejdu, nepřijde k vám Utěšitel; když ale odejdu, pošlu ho k vám. Jan 16:6-7  Ježíšova slova musela už tak zkroušené učedníky hodně zaskočit, když...

číst více
Neděle 8. 10. 2023

Neděle 8. 10. 2023

Loď už byla daleko od břehu, zmítána vlnami, protože vítr vál proti ní.  Krátce před svítáním se k nim Ježíš vydal pěšky po hladině.  Když ho učedníci uviděli kráčet po jezeře, vyděsili se a křičeli strachy: „To je přízrak!“  „Vzchopte se, to...

číst více
Neděle 1. 10. 2023

Neděle 1. 10. 2023

Samuel tedy udělal, jak mu Hospodin řekl. Když přišel do Betléma, stařešinové města se vylekali a vyšli mu naproti s otázkou: „Přinášíš pokoj?“ „Ano, pokoj,“ odpověděl. „Přišel jsem obětovat Hospodinu. Posvěťte se a přijďte za mnou k oběti.“ Také Jišaje a jeho syny...

číst více
Neděle 24. 9. 2023

Neděle 24. 9. 2023

Jako když oheň zapálí roští a vodu v hrnci uvaří, tak ať tví nepřátelé tvé jméno oznají, ať se před tebou třesou národy! Jako když jsi konal své nečekané divy – sestoupils a před tebou se hory roztřásly! Od věků nikdy nikdo neslyšel, nikdo svým okem neviděl, že by...

číst více
Neděle 10. 9. 2023

Neděle 10. 9. 2023

Hospodin Mojžíšovi řekl: „Vytesej si dvě kamenné desky podobné těm prvním a já na ně napíšu slova, jež byla na těch prvních deskách, které jsi roztříštil. Připrav se na ráno. Ráno vystoupíš na horu Sinaj a tam, na vrcholu hory, staneš u mne.Mojžíš byl s Hospodinem...

číst více