Hospodin je milostivý, spravedlivý, náš Bůh se slitovává. Hospodin je ochránce nezkušených: byl jsem vyčerpán, a dopřál mi zvítězit. Můžeš opět odpočinout, moje duše, neboť Hospodin se tě zastal. Ubránils mě před smrtí, mé oko před slzami, moje nohy před zvrtnutím. Před Hospodinem smím dále chodit v zemi živých. Uvěřil jsem, proto mluvím; byl jsem velmi pokořený. Ukvapeně jsem si říkal: Každý člověk je lhář. Jak se mám odvděčit Hospodinu, že se mne tolikrát zastal? Zvednu kalich spásy a budu vzývat Hospodinovo jméno. Svoje sliby Hospodinu splním před veškerým jeho lidem.

Žalm 116:5-14

Ve světě budete mít soužení, ale ve mně budete mít pokoj. Spravedlivý zažívá mnohá trápení, ale Hospodin ho ze všech vyprostí. Boží slovo mluví jasně. Pavel říká, že budou pronásledováni všichni, kdo chtějí žít zbožně v Kristu Ježíši. Říká, do Božího království musíme vejít skrze mnohá soužení. Také že naše nynější utrpení nejsou srovnatelná se slávou, která se na nás má zjevit. Bez ohledu na to, jak mnohá máš soužení, můžeš si být jistý, že Pán se ukáže jako věrný a ze všech tě vysvobodí. Pozvedni hlavu, protože tvé vykoupení je blízko. Zareaguj na Boží vysvobození burácející chválou.