Dobrý člověk vynáší z dobrého pokladu svého srdce to dobré, zlý pak vynáší ze zlého pokladu to zlé. Co má na srdci, to na jazyku! Lukáš 6:45                                                                                       

David říká v žalmu 119:11: “V srdci si ukládám tvé výroky, abych proti tobě nehřešil.” Věci se stávají pokladem tehdy, mají-li pro nás určitou cenu. Pokud si budeme vážit a cenit Božího slova víc než čehokoli jiného, po čem bychom mohli toužit, pak se Boží slovo stane pokladem. A pokud se stane pokladem, pak ho musíme dobře ukrýt, aby ho nikdo neukradl. Tou tajnou skrýší je naše srdce, a to je přesně to místo, kde bychom měli své cennosti střežit.  Kde bude váš poklad, tam bude vaše srdce.

Slovo Kristovo ať ve vás přebývá v hojnosti. Navzájem se ve vší moudrosti vyučujte a napomínejte. S vděčností v srdci zpívejte Bohu žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně.