Kde život nachází svůj smysl v lásce Ježíše Krista.

Církev Oáza

Církev Oáza v České republice začala fungovat jako církevní aspekt mezinárodní služby Holy Ghost End Time Ministries Int., kterou založil v roce 1993 Festus Nsoha, původem z Nigérie.

V roce 1991 bratr Festus přijal od Pána Ježíše Krista mandát k tomu, aby v roce 1993 odjel do tehdejšího Československa a zahájil misijní práci. Církev Oáza je výsledkem poslušnosti tomuto povolání. Více o jeho službě zde.

Církev Oáza je založená na Božím slově, je to letničně-charismatická církev pevně zakotvená v odkazu letničního prožitku prvotní církve. Čemu věříme, naleznete zde.

Láska k Bohu a láska k bližnímu 

Každý z nás v Oáze osobně zažil dotek Pána Ježíše Krista a přijal to, co Ježíš pro člověka získal prostřednictvím své smrti na kříži, a narodili jsme se znovu. Dostává se nám vyučování a jsme vedeni ke křtu ve vodě a křtu Duchem svatým tak, jak to stanovuje Písmo. Jsme povzbuzováni k osobnímu vztahu s Pánem a ke službě druhým. 

My všichni v Církvi Oáza budujeme církev zaměřenou na rodiny, místo otevřené pro lidi všech národností, věkových a sociálních skupin, aby tak každý člověk bez rozdílu mohl přijít a uctívat Pána společně s ostatními. 

Církev Oáza v Praze požívá výhody vlastní budovy v krásné oblasti Nebušic (Praha 6). Skupiny ve všech městech, kde Církev Oáza působí, jsou propojené, sdílejí stejnou vizi, stejnou milost a sytí se stejným Božím slovem. 

Oáza byla v roce 2014 registrovaná Ministerstvem kultury ČR jako církev. 

Přijďte a přijměte požehnání.

Církev pro celou rodinu

Velmi rádi se budeme věnovat nejen vám, ale i vašim dětem a teenagerům. Uvědomujeme si, jak moc důležitá je v životě člověka rodina, a proto rodinám poskytujeme veškerou možnou podporu. 

Naše týmy budují službu pro děti a mládež a vytvářejí podmínky pro to, aby se už od malička co nejlépe zapojili nejen do života církve, ale hlavně osobně zažili Boží lásku a naučili se spoléhat na Boží dobrotu. 

Ve všech našich skupinách máme pro děti připravené zázemí, kde je o ně dobře postaráno. Péčí to ale nekončí. Děti se učí sloužit druhým, vedeme je k praktickým aspektům Boží lásky. 

Náš pastor

 

Festus Nsoha – zakladatel a apoštol Holy Ghost End Time Ministries Int. a starší pastor Církve Oáza v České republice. Pastor Festus od Boha dostal mezinárodní službu, která zasahuje lidi téměř po celém světě služby v církvích, mezinárodních konferencí a televizního vysílání. Jeho apoštolská služba se vyznačuje vizemi, zjeveními a vhledem do tajemství Ježíše Krista.

Program Arise and Shine s pastorem Festem můžete sledovat na TBN in Africa každou sobotu od 14 hod. SEČ nebo na GNC každou neděli od 14 hod SEČ. 

V září roku 1991 ho Pán povolal, aby opustil rodnou Nigérii a odjel kázat evangelium do tehdejšího Československa. Pastor Festus slouží v České republice od roku 1993, kde trvale žije s celou svou rodinou.

Čemu věříme

Spolu s ostatními křesťanskými církvemi vyznáváme Apoštolské vyznání víry:

Věřím v Boha, Otce všemohoucího,

Stvořitele nebe i země.

I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho,

jenž se počal z Ducha svatého,

narodil se z Marie Panny,

trpěl pod Ponciem Pilátem,

ukřižován umřel a pohřben jest;

sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých;

vstoupil na nebesa,

sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího,

odkud přijde soudit živé i mrtvé.

Věřím v Ducha svatého,

svatou církev obecnou,

společenství svatých,

odpuštění hříchů,

vzkříšení těla a život věčný. 

Amen.