Poselství Vánoc

Poselství Vánoc

V této předvánoční době je všude shon a nával. Lidé do sebe strkají, každý se chce dostat tam, kam potřebuje. V hlavách si stále opakujeme seznamy úkolů a dárků a zoufáme si nad tím, co jsme ještě nestihli a co nám ještě chybí.  Trochu to připomíná tlačenici...
Žít v lásce

Žít v lásce

Jakožto milované děti se řiďte Božím příkladem a žijte v lásce, tak jako Kristus miloval nás a vydal sám sebe za nás jako dar a oběť příjemně vonící Bohu. Efezským 5:1-2 (B21) Slýcháme, že podstatou lásky je dávání. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého...
Jasný zrak

Jasný zrak

Když je Mojžíš vysílal prozkoumat kanaánskou zem, řekl jim: „Jděte vzhůru do Negevu, potom vystupte do hor. Vydali se rovnou k Mojžíši a Áronovi a k celé izraelské obci do Kádeše v Paranské poušti. Podali jim všem zprávu a ukázali jim ovoce té země. Muži, kteří šli s...
Plán na 2021

Plán na 2021

Proto se říká: „Probuď se, ty, kdo spíš, vstaň z mrtvých a zazáří ti Kristus!“ Pečlivě dbejte na to, jak žijete: nechovejte se jako hlupáci, ale jako moudří lidé.Využívejte svěřený čas, protože doba je zlá. Nežijte v nevědomosti, rozumějte Pánově vůli. Neopíjejte se...
Smlouva

Smlouva

Když jedli, Ježíš vzal chléb, požehnal, lámal a dal učedníkům se slovy: „Vezměte a jezte; toto je mé tělo.“ Potom vzal kalich, vzdal díky a podal jim ho se slovy: „Pijte z něj všichni; toto je má krev nové smlouvy, která se prolévá za mnohé na odpuštění hříchů. ...
Vděčnost

Vděčnost

Co se dá o Bohu poznat, je jim zřetelné, neboť jim to Bůh odhalil. Jeho neviditelné znaky – jeho věčnou moc a božství – lze už od stvoření světa rozumem postřehnout v jeho díle. Nemají tedy výmluvu. Ačkoli Boha poznali, nectili ho jako Boha. Místo aby byli vděční,...
Dokonalý obraz

Dokonalý obraz

Víme, že těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému – totiž těm, které povolal podle svého záměru. Ty, které předem znal, totiž předurčil, aby přijali podobu jeho Syna, aby se tak stal prvorozeným mezi mnoha sourozenci. A které předurčil, ty také...
Boží srdce

Boží srdce

 Ježíš se v moci Ducha vrátil do Galileje a zpráva o něm se roznesla po celém okolí. Učil v jejich synagogách a všichni ho chválili. Když přišel do Nazaretu, kde byl vychován, přišel podle svého zvyku v sobotní den do synagogy a vstal, aby četl.Podali mu knihu proroka...
Pro zajímavost I

Pro zajímavost I

Pastýři, kterým bylo zvěstováno narození Ježíše, pásli svá stáda na polích v blízkosti Betléma. V této lokalitě nazývané Migdal Eder se chovali obětní beránci pro každoroční Pesach, tedy Hod beránka. Pastýři, kteří měli novorozené beránky na starosti, je zavinovali do...
Pro zajímavost II

Pro zajímavost II

Vánoční stromeček se k nám dostal z Německa až v průběhu 19. století a rozhodně není symbolem křesťanských Vánoc. Původně se dokonce zavěšoval nad stůl špičkou dolů 🙂 Křesťanské Vánoce žádné biblické symboly ani nemají. Všimněte si, že o slavení Vánoc se v Bibli vůbec...