Vzkříšení a život

Vzkříšení a život

 „Já jsem vzkříšení i život,“ řekl jí Ježíš. „Kdo věří ve mě, i kdyby zemřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mě, nezemře navěky. Věříš tomu?“ Jan 11:25-26 (B21) Kristus Ježíš přišel na zem proto, abychom měli život a měli ho v hojnosti. Jak říká Písmo, odplatou...
Setkání s Pánem

Setkání s Pánem

Jednou jsem se s plnou mocí a pověřením od vrchních kněží vypravil do Damašku. Cestou jsem, králi, uviděl světlo z nebe. I když to bylo kolem poledne, zářilo jasněji než slunce a obklopilo mě i můj doprovod. Když jsme všichni padli k zemi, uslyšel jsem hlas, který mi...
Očití svědkové

Očití svědkové

Když jsme vám pověděli o moci našeho Pána Ježíše Krista a o jeho příchodu, nedrželi jsme se vymyšlených bájí, ale mluvili jsme jako očití svědkové jeho slávy. Tu slávu a čest přijal od Boha Otce, když k němu z velkolepé slávy zazněl hlas: „Toto je můj milovaný Syn,...
Dominantní zábrana

Dominantní zábrana

Pokud jde o příchod Pána Ježíše, kolem něhož budeme shromážděni, prosíme vás, bratří, abyste se nedali snadno vyvést z rovnováhy nebo vylekat nějakým projevem ducha nebo řečí či listem, domněle pocházejícím od nás, jako by den Páně měl už nastat. Žádným způsobem se...
Nebeské občanství

Nebeské občanství

My ale máme občanství v nebi, odkud očekáváme Spasitele – Pána Ježíše Krista. Ten promění naše ubohé tělo do podoby jeho slavného těla, a to mocí, kterou je schopen podmanit si vše. Filipským 3:20-21 (B21) Nikdy nesmíme zapomenout na skutečnost, že ačkoli jsme ve...
Záchrana

Záchrana

Toto vám píšu, moji drazí, abyste nehřešili. Kdyby někdo zhřešil, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista, toho Spravedlivého. On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejen za naše, ale i za celý svět. 1. Jan 2:1-2 (B21) Satan a jeho padlí andělé zažili obrovský šok,...
Boží církev

Boží církev

Dbejte tedy na sebe i na celé stádo, jehož správci vás Duch svatý ustanovil, abyste pásli Boží církev, kterou vykoupil svou vlastní krví. Skutky 20:28 (B21) Když jsem se seznámil se sestrou Margaret, velmi záhy mi došlo, jak velmi miluje a jak moc si váží svého otce....
Aktivace slova

Aktivace slova

Právě tak víra bez skutků, víra sama o sobě, je mrtvá. Někdo na to řekne: „Jeden má víru, druhý zase skutky.“ Nuže, ukaž mi tu svou víru bez skutků a já ti ukážu svou víru na svých skutcích. Ty věříš, že je jediný Bůh? Dobře děláš. Tomu ale věří i démoni – a...
Ochránce a obránce

Ochránce a obránce

Miriam pak s Áronem pomlouvala Mojžíše kvůli kúšské ženě, kterou si vzal: „Vzal si za ženu Kúšanku!“ Říkali také: „Mluví snad Hospodin jen skrze Mojžíše? Nemluví také skrze nás?“ A Hospodin to slyšel. (Mojžíš byl velmi pokorný člověk, nejpokornější ze všech lidí...
Spravedlivý soudce

Spravedlivý soudce

Vyprávěl jim také podobenství, jak je potřeba stále se modlit a nevzdávat se: „V jednom městě byl jeden soudce, který se Boha nebál a člověka si nevážil. V tom městě byla také jedna vdova. Chodila za ním a říkala: ‚Zjednej mi právo proti mému odpůrci!‘ Dlouho se mu...