Boží armáda

Boží armáda

Jednou, když byl Jozue poblíž Jericha, pozvedl oči a hle – kdosi před ním stojí s vytaseným mečem v ruce! Jozue šel k němu a oslovil ho: „Patříš k nám, nebo k našim nepřátelům?“ „Nikoli,“ odpověděl on. „Já jsem vůdce Hospodinova vojska. Teď jsem tu.“ Jozue padl tváří...
Věčná sláva

Věčná sláva

Nyní se koná soud nad tímto světem, nyní bude vládce tohoto světa vyvržen ven. A já, až budu vyzdvižen od země, potáhnu všechny k sobě.“(Těmito slovy naznačil, jakou smrtí má zemřít.) Jan 12:31-33 (B21) Ti, kteří nechali ukřižovat Ježíše, si mysleli, že pozvednout ho...
Vytrvalost

Vytrvalost

Janovi učedníci mu o tom všem vyprávěli. Jan tehdy zavolal dva z nicha poslal je za Ježíšem s otázkou: „Jsi Ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného?“ Když k němu ti muži přišli, řekli: „Jan Křtitel nás k tobě poslal s otázkou: Jsi Ten, který má přijít, nebo máme...
Náš Pastýř

Náš Pastýř

Hospodin je můj pastýř, nic mi neschází. Na zelených loukách mi dává spočinout, ke klidným vodám mě přivádí, mou duši obnovuje, po stezkách spravedlnosti vodí mě pro jméno své. I kdybych měl jít údolím stínu smrti, ničeho zlého se nebojím, neboť ty se mnou jsi: tvůj...
Bůh jedná online

Bůh jedná online

I když se momentálně nesmíme shromažďovat při bohoslužbách, Bůh mezi námi nepřestává pracovat.  …ale Boží slovo není v okovech. 2. Timoteovi 2:9 Věříme, že brzy bude možné se znovu scházet. Dokud to ale nejde, zůstaneme věrní a budeme slovo vysílat všemi...
Setkávání s Bohem

Setkávání s Bohem

Cherubové ať mají rozpjatá křídla, jimiž budou zastiňovat slitovnici. Ať jsou obráceni čelem k sobě a tvářemi se sklánějí nad slitovnici. Slitovnici pak položíš jako příkrov na truhlu, do níž vložíš Svědectví, které ti dám. Tam se s tebou budu setkávat. Z místa mezi...
Vzkříšení a život

Vzkříšení a život

 „Já jsem vzkříšení i život,“ řekl jí Ježíš. „Kdo věří ve mě, i kdyby zemřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mě, nezemře navěky. Věříš tomu?“ Jan 11:25-26 (B21) Kristus Ježíš přišel na zem proto, abychom měli život a měli ho v hojnosti. Jak říká Písmo, odplatou...
Setkání s Pánem

Setkání s Pánem

Jednou jsem se s plnou mocí a pověřením od vrchních kněží vypravil do Damašku. Cestou jsem, králi, uviděl světlo z nebe. I když to bylo kolem poledne, zářilo jasněji než slunce a obklopilo mě i můj doprovod. Když jsme všichni padli k zemi, uslyšel jsem hlas, který mi...
Očití svědkové

Očití svědkové

Když jsme vám pověděli o moci našeho Pána Ježíše Krista a o jeho příchodu, nedrželi jsme se vymyšlených bájí, ale mluvili jsme jako očití svědkové jeho slávy. Tu slávu a čest přijal od Boha Otce, když k němu z velkolepé slávy zazněl hlas: „Toto je můj milovaný Syn,...
Dominantní zábrana

Dominantní zábrana

Pokud jde o příchod Pána Ježíše, kolem něhož budeme shromážděni, prosíme vás, bratří, abyste se nedali snadno vyvést z rovnováhy nebo vylekat nějakým projevem ducha nebo řečí či listem, domněle pocházejícím od nás, jako by den Páně měl už nastat. Žádným způsobem se...