Potom řekl svým učedníkům: „Pojďme znovu do Judska.“ „Rabbi,“ řekli mu učedníci, „Židé tě posledně chtěli ukamenovat! Ty tam chceš jít znovu?“ Ježíš odpověděl: „Nemá den dvanáct hodin? Kdo chodí ve dne, neklopýtá, protože vidí světlo tohoto světa. Kdo ale chodí v noci, klopýtá, protože nemá světlo.“ A po těch slovech dodal: „Náš přítel Lazar usnul. Půjdu ho probudit.“ „Spánek mu prospěje, Pane,“ řekli mu na to učedníci. Ježíš mluvil o jeho smrti, ale oni si mysleli, že mluví o obyčejném spánku. Proto jim Ježíš řekl jasně: „Lazar zemřel. 

Jan 11:7-14

Pán má moc života a vzkříšení. Náš Bůh dává život mrtvým a povolává věci, které nejsou, jako by byly, a ony se stanou. On má klíče od pekla a smrti. On je Alfa a Omega. V Boží přítomnosti se všechno scvrkne. Nepřítel naší duše zveličuje nemoci a choroby, ponižuje a zastrašuje lidstvo a svírá ho hrozným děsem. Ale ve světle Boží přítomnosti skutky satana vyšumí. Když zazní jméno Ježíš, každé koleno musí pokleknout. V očích našeho Pána Lazar pouze spal. V jeho očích dvanáctiletá Jairova dcera pouze spala. Vyvyšuj Pána, ne svou situaci. Ať Boží slovo drží naši mysl pevněji než situace, ve kterých jsme.