Radujte se v Pánu vždycky; znovu říkám: Radujte se! Všichni lidé ať znají vaši vlídnost. Pán je blízko. O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete. O své potřeby proste s vděčností Boha, a Boží pokoj přesahující všechno chápání bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Závěrem, bratři, cokoli je pravdivé, ušlechtilé, spravedlivé, čisté, milé, cokoli má dobrou pověst, je-li nějaká ctnost a nějaká chvála – o tom přemýšlejte.

Filipským 4:4-8

Před příchodem našeho Pána Ježíše Krista lze očekávat předpovídané úzkosti, tlaky, starosti, stres a strach, které se budou šířit a nabývat na intenzitě. Musíme hledět na to, jak vítězila nad stresem raná církev. Pomyslete na Pavla a Silase ve filipském žaláři. Byla půlnoc, nejtemnější hodina, ale oni rozsvítili slávyplné světlo uctívání a chvály a nastal jitřní rozbřesk. Odpověď na stres a životní tlaky se nachází v bibli. Duch Kristův je v nás a s námi a je připraven nám od tlaků v životě ulevit a uklidnit nás.