Hospodin pokračoval: „Zřetelně jsem viděl trápení svého lidu v Egyptě, slyšel jsem i jejich naříkání na jejich biřice. Ano, znám jejich bolesti. Proto jsem sestoupil, abych je vytrhl z ruky Egypťanů a abych je z té země vyvedl do země dobré a prostranné, do země oplývající mlékem a medem – do bydliště Kananejců, Chetejců, Emorejců, Perizejců, Hivejců a Jebusejců. Hle, nářek synů Izraele dolehl ke mně; viděl jsem také útisk, jakým je Egypťané utiskují. 

Exodus 3:7-9

Poznamenejte si tato slova: sestoupil jsem, abych je vysvobodil. Na několika místech v bibli se píše o tom, že Bůh sestoupil. Například v 4. kapitole listu Efezským čteme, že Kristus sestoupil do hlubin země. Zejména pak v 2. kapitole listu Filipským se píše, že Kristus se zbavil všeho svého majestátu a stal se podobným člověku. Uvědomme si tedy, že Bůh slyší, ví o našich trápeních, rozumí našim problémům a opravdu je chce vyřešit. Nemůže nám však pomoci z dálky. Nejlépe nám může pomoci, když přebývá v nás. Čím více mu otevíráme své životy, tím více mu umožníme nás vysvobozovat. Bůh nás naplňuje Duchem svatým a pomáhá nám v každé oblasti našeho života.