Když totiž Bůh dával zaslíbení Abrahamovi, neměl, při kom větším by přísahal, a tak přísahal sám při sobě: „Jistě ti nesmírně požehnám a nesmírně tě rozmnožím.“ Abraham pak díky trpělivosti dosáhl zaslíbení.  Lidé vždy přísahají při někom vyšším a přísaha je pro ně potvrzením, o němž nemůže být spor. Bůh ovšem chtěl dědicům zaslíbení přesvědčivě ukázat nezvratnost svého rozhodnutí, a tak svůj slib stvrdil přísahou. A protože je nemožné, aby Bůh lhal, stávají se tyto dvě nezvratné věci mocným povzbuzením pro nás, kdo jsme našli útočiště v nabídnuté naději. Tuto naději máme jako kotvu duše, bezpečnou, pevnou a sahající až dovnitř za oponu, kam za nás vstoupil náš předchůdce Ježíš, který se na věky stal veleknězem podle Melchisedechova řádu.

Židům 6:13-20 B21

Když se Mojžíš setkal s Bohem u hořícího keře, Bůh mu přikázal, aby si sundal sandály, protože místo, na kterém stál, byla svatá zem. Mnozí lidé si dnes nejsou vědomi toho, jak posvátná je chůze věřícího a před kým stojíme! Duch Boží chce, abychom si uvědomovali, kde stojíme, a věděli, že Boží rada a zaslíbení nemohou selhat. Mnozí lidé se vzdálili od té posvátné a jisté kotvy a jejich duše jsou plné znepokojení a světských intrik. Základ Boží je ale pevný a nepohnutelný a kdokoli se ho bude držet, nebude nikdy zahanben.