Potom přitáhl Amalek a bojoval v Refidimu s Izraelem. Mojžíš tenkrát řekl Jozuovi: „Vyber si muže a vytáhni s nimi do boje proti Amalekovi. Já se zítra postavím na vrchol pahorku a budu mít v ruce Boží hůl.“ Jozue udělal, jak mu Mojžíš řekl, a bojoval s Amalekem. Mojžíš, Áron a Hur zatím vystoupili na vrchol pahorku. A dokud Mojžíš držel ruku zvednutou, vítězil Izrael, jakmile však ruku nechával klesnout, vítězil Amalek. Když pak už Mojžíšovi ztěžkly ruce, vzali kámen, přistrčili ho pod něj a on si na něj sedl. Áron a Hur mu pak podpírali ruce každý z jedné strany, takže jeho ruce zůstaly na místě až do západu slunce. Tak Jozue porazil Amaleka i jeho lid mečem.

Exodus 17:8-13

Z této události se můžeme mnohému naučit. Pán Ježíš Kristus se postaral o očištění hříchů a poté usedl po pravici Velebnosti na výsostech. Ujal se své role našeho velekněze, advokáta a přímluvce. Když vedeme své duchovní boje, jsme jako Jozue v údolí, v bitvě proti Amalekovi. Tajemství našeho vítězství jsou zdvižené ruce Ježíše, který se za nás přimlouvá na výsostech. Amalek symbolizuje tělo, tedy vše, co klade odpor našemu životu v duchu. Je načase, abychom si připomněli, že nejsme ve svých bitvách sami a že vítězství máme jisté, protože ruce našeho přímluvce jsou stále zdvižené. On naše slabé ruce posiluje a vždy nám dává vítězství.