Jan sedmi církvím v Asii: Milost vám a pokoj od Toho, který je, který byl a který přichází, a od sedmi duchů před jeho trůnem, a od Ježíše Krista, jenž je věrný svědek, ten Prvorozený z mrtvých a vládce králů země. Tomu, který si nás zamiloval, který nás osvobodil od našich hříchů svou vlastní krví. „Já jsem Alfa i Omega,“ praví Pán Bůh, který je, který byl a který přichází, ten Všemohoucí. Když jsem ho spatřil, padl jsem mu k nohám jako mrtvý. Tu na mě položil svou pravici a řekl: „Neboj se. Já jsem Ten první i poslední, ten Živý. Byl jsem mrtvý, a hle, jsem živý na věky věků. Já mám klíče smrti i záhrobí.

Zjevení 1:4-5, 8, 17-18

Satan, tyrani, totalitní vůdci a zlí lidé všech generací, počínaje Kainem a konče posledním vrahem, se chlubí tím, že mají schopnost umlčit své nepřátele pomocí zbraně smrti. Pro židovskou veleradu představoval Ježíš Kristus břemeno těžké jako kámen. Ježíš a pravda představovali a stále představují pro všechny nepřátele pravdy a světla překážku pro jejich ambice a moc. A tak se utíkají pro pomoc ke smrti. Dokonce i ďábel si myslel, že když zabije Ježíše, zachrání si tím své démonické království. Právě naopak – tím, že ukřižovali Božího Syna, který byl bez hříchu, přivedli na sebe a své království věčnou zkázu. Ježíš Kristus je živý a aktivní a dnes kraluje nad ďáblem, smrtí a temnotou. Hrob je prázdný. Raduj se!