To všechno se děje pro vás, aby se milost šířila ke stále dalším lidem, a k Boží slávě tak rostla i vděčnost. Proto se nevzdáváme. Ačkoli totiž navenek podléháme zkáze, uvnitř se obnovujeme den co den. Toto naše lehoučké soužení trvá jen chvilku, ale vytváří nám s ničím nesrovnatelné břemeno slávy, jež potrvá věčně. Proto se nedíváme na to, co je vidět, ale na to, co vidět není. Vše viditelné je totiž dočasné, ale neviditelné je věčné.

2. Korintským 4:15-18

V Malachiášovi 3:18 Bůh říká, já jsem Hospodin, který existuje sám o sobě, Bůh, z něhož vychází existence všech věcí. Já se neměním, a proto jste vy, synové Jákobovi, nebyli zahubeni a nebudete zničeni. Utíkejte do pevnosti. Opřete se o to, co je spolehlivé, pevné a jisté. Dočasné věci spolehlivé nejsou. Pamatujte, že nebesa a země pominou, ale slovo Boží zůstane navěky. Viditelné věci jsou dočasné, stejně jako naše lehoučké soužení. Když se budeme dívat na věci věčné, budeme posilnění k tomu, abychom překonali ty dočasné.