Ten, který sestoupil, je právě ten, který vystoupil vysoko nad všechna nebesa, aby naplnil všechno. To on rozdal své dary – apoštoly, proroky, evangelisty, pastýře a učitele – pro přípravu svatých k dílu služby, aby se Kristovo tělo budovalo, abychom nakonec všichni dospěli k jednotě víry a poznání Božího Syna, k dokonalému lidství, k plné míře Kristovy dospělosti. Nesmíme proto nadále zůstat nemluvňaty zmítanými a unášenými kdejakým poryvem učení, lidskou prohnaností a vychytralým sváděním k bludu. Místo toho máme mluvit pravdu v lásce a v každém ohledu růst v Krista, který je hlavou. 

Efezským 4:10-15

Největším nebezpečím pro dnešní církev a věřící nejsou pronásledování, terorismus nebo bortící se politická a ekonomická struktura společnosti, ale oklamání a doktríny ďáblů. Zejména to platí o západní společnosti, která silně neguje koncept duchovní autority. Běžný věřící, včetně těch nových, má dnes tisíc učitelů a kazatelů, kterým naslouchá, jak se mu zlíbí. Dochází tak k průniku nenápadných doktrín a svévolných biblických interpretací, které v církvi působí větší spoušť než cizoložství, pornografie nebo rozvody. Dříve byli svatí bratři a sestry před touto dekadencí zaštítěni či schovaní pod deštníkem Božích apoštolů a proroků. A tak to mu musí být i dnes.