Zvěstujeme vám, co jsme viděli a slyšeli, abyste i vy měli spolu s námi podíl na společenství, které máme s Otcem a s jeho Synem Ježíšem Kristem. Toto píšeme, aby naše radost byla dokonalá. Toto je poselství, které jsme slyšeli od něj a které vám předáváme: Bůh je světlo a není v něm žádná tma. Říkáme-li, že s ním máme společenství, a přitom žijeme ve tmě, lžeme a nežijeme v pravdě. Žijeme-li však ve světle, jako je on ve světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu. Říkáme-li, že žádný hřích nemáme, klameme sami sebe a není v nás pravda. Když ale své hříchy vyznáváme, Bůh je věrný a spravedlivý – odpustí nám naše hříchy a očistí nás od každé nepravosti. Říkáme-li, že jsme nehřešili, děláme z něj lháře a jeho slovo v nás není.

1. Jan 1:3-10

Protože zemi přikrývá stále hlubší tma, Boží lid musí pevně uchopit zbroj světla. Všimněte si, že jediný způsob, jak mít pravé společenství s Otcem a Pánem Ježíšem Kristem a užívat si ho, je vést svůj život ve světle. Je to zároveň jediný způsob, jak prožívat skutečné obecenství s bratry a sestrami, s manželem či manželkou. Dále pak pouze ve světle nás může Ježíšova krev očistit od vší nepravosti. O jaké světlo jde? O světlo slova! Uznat pravdu, přiznat skutky spáchané ve tmě a dělat z nich pokání.