Místo, na kterém se shromáždili, se po jejich modlitbě zatřáslo. Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali směle mluvit Boží slovo. Celé to množství věřících mělo jedno srdce a jednu duši. Nikdo nic nenazýval svým vlastním majetkem, ale měli všechno společné. Apoštolové vydávali svědectví o vzkříšení Pána Ježíše s velikou mocí a na všech spočívala veliká milost. Nikdo mezi nimi netrpěl nouzi, protože ti, kdo vlastnili pole nebo domy, je prodávali a utržené peníze přinášelik nohám apoštolů. Z toho se pak rozdělovalo každému, jak kdo potřeboval.

Skutky 4:31-35

Takto vroucně se apoštolové a učedníci modlili tváří v tvář narůstajícímu a krutému pronásledování. V odpovědi na tuto modlitbu nebe okamžitě seslalo hustý déšť Ducha svatého. Hrozby a výhrůžky přitáhli srdce věřících k Bohu a ta splynula v lásce tak, že vymizelo veškeré sobectví. Věřím, že peklo se třese strachy, když jsou věřící spojeni v Kristově lásce. Tím se naplno odemyká divotvorná Boží moc, která dělá zázraky.