Co nás oddělí od Kristovy lásky? Snad soužení, úzkost nebo pronásledování, hlad, nahota, nebezpečí nebo meč? Jak je psáno: „Pro tebe nás zabíjejí v kteroukoli chvíli,
za ovce na porážku mají nás.“ V tom všem ale skvěle vítězíme skrze Toho, který nás miluje! Jsem si jist, že smrt ani život, andělé ani démoni, věci přítomné ani budoucí, žádná moc, výšina ani hlubina ani nic jiného v celém stvoření nás nemůže oddělit od Boží lásky v Kristu Ježíši, našem Pánu!

Římanům 8:35-39

Jakmile usedne Boží láska na trůn našeho srdce, každá jiná síla se ocitne na lopatkách. Moc Kristovy lásky posilovala víru křesťanských mučedníků uprostřed ničivých plamenů pronásledování. I my v dnešní době musíme znát Kristovu lásku a nechat ji v sobě vládnout a být hnací silou našich životů. Náš Pán a Spasitel znal lásku svého Otce, nepřestával si ji uvědomovat. Ta láska ho držela a zmocňovala k tomu, aby obklopen krutou nenávistí a protivenstvím naplnil své pozemské poslání. Milovaní, i my můžeme v moci té stejné lásky žít, milovat a triumfovat.