Postavil se tedy k bráně tábora a zvolal: „Kdo je Hospodinův, ke mně!“ Shromáždili se kolem něj všichni synové Leviho. Mojžíš jim řekl: „Takto praví Hospodin, Bůh Izraele: Každý si připásejte k boku meč. Procházejte táborem od brány k bráně a každý pobíjejte i své bratry, přátele a příbuzné!“ Leviho synové se zachovali podle Mojžíšova slova, a toho dne padlo z lidu na tři tisíce mužů. Mojžíš totiž řekl: „Vstupte dnes do služby Hospodinu, i kdyby měl každý jít proti svému synu nebo bratru. Tak na sebe dnes přivedete požehnání.“

Exodus 32:26-29

Tato událost se stala klíčovým okamžikem na cestě z Egypta do zaslíbené země. Došlo k hromadnému odpadnutí, ke vzpouře celého národa, ke zkažení a odvrácení se od uctívání Boha. Zdá se, že Áron a ostatní si plně neuvědomovali hloubku hříchu, do které národ padl. Zároveň se tato situace stala rozhodujícím momentem pro kmen Leviho, který splnil Mojžíšův rozkaz a oddělil se pro Hospodina. Dnešní doba vyžaduje, abychom byli ochotní postavit se na stranu Boha a jeho nekompromisního slova.