Ale jak je psáno: „Co oko nevidělo, co ucho neslyšelo, co člověku nikdy ani na mysl nepřišlo,to Bůh připravil těm, kdo jej milují.“  Nám to však Bůh zjevil skrze Ducha, neboť Duch zkoumá všechny věci, i Boží hlubiny. Kdo z lidí rozumí člověku než jeho vlastní duch? Stejně tak Boha nezná nikdo než Boží Duch.  My jsme však nepřijali ducha světa, ale Ducha, který je z Boha, abychom rozuměli, čím nás Bůh obdaroval. O tom právě mluvíme (nikoli slovy, jimž učí lidská moudrost, ale slovy, jimž vyučuje Duch), když vykládáme duchovní věci duchovními slovy. Neduchovní člověk ovšem nepřijímá věci Božího Ducha, neboť jsou pro něj bláznovstvím, a nemůže je pochopit, neboť se jim dá rozumět jen duchovně. Kdo však je duchovní, může rozumět všemu, ačkoli jemu nikdo nerozumí. Vždyť: „Kdo poznal Hospodinovu mysl, kdo by mu mohl poradit?“ My ale máme mysl Kristovu! 

1. Korintským 2:9-16

Kdo miluje a poslouchá Boha, tomu se otevírají dveře k většímu požehnání. Skutečně milovat Boha ale mohou jen ti, kdo jsou zrozeni z Ducha Božího a jím vedeni. Pro člověka, který je ovládán tělesností a smysly a není znovuzrozený, je nemožné Boha milovat. Boží láska je duchovní. Otevírá Bohu dveře k tomu, aby svým Duchem dával duchům těch, kdo Boha milují, poznat věci, které jiným způsobem poznat nelze. Všimněte si také, že žádná jiná část člověka než jeho vlastní duch, nedokáže přijímat poznání nebo informace o tom něm. Informace, které přijímáme očima, ušima nebo přirozeným lidským srdcem se nedají vůbec srovnávat s poznáním nebo zjevením, které přichází od Ducha Božího přímo do znovuzrozeného lidského ducha.