Zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, pokud nezůstane ve kmeni, tak ani vy, pokud nezůstanete ve mně. Já jsem vinná réva a vy ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce; beze mě nedokážete nic. Jestliže někdo nezůstane ve mně, bude odhozen pryč jako ratolest a uschne. Pak budou posbírány, hozeny na oheň a shoří. Jestliže zůstanete ve mně a má slova zůstanou ve vás, proste, o cokoli chcete, a stane se vám to. Když ponesete hojné ovoce, bude tím oslaven můj Otec a budete moji učedníci. Já jsem si vybral vás, ne vy mě. Ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstalo; aby vám Otec dal, o cokoli ho poprosíte v mém jménu. 

Jan 15:4-8,16

Chtěl bych, abychom tyto verše vzali v církvi a ve službě všichni vážně a osobně. Rozjímejme nad nimi každý den a ptejme se sami sebe, jak docílit toho, že letos poneseme více ovoce. Z toho, co nám dal Pán poznat v uvedených verších, vyplývá, že tajemství spočívá v tom, že budeme zůstávat v něm. Čím hlouběji budeme zůstávat v něm a on v nás, tím více ovoce poneseme. A nebude to ovoce ledajaké a nebude ho málo. Bude to ovoce hojné, pravé a dobré. Musíme už opustit fázi rozhazování semen a začít konečně sklízet. Otec je oslaven tím, když neseme hojné ovoce.