Pak vezmou trochu krve a potřou jí obě veřeje i nadpraží domů, v nichž ho budou jíst. A takto ho budete jíst: budete mít přepásaná bedra, na nohou obuv a v ruce hůl. Jezte ho chvatně, je totiž Pesach – Minutí Hospodinovo. V tuto noc projdu egyptskou zemí a pobiji všechny prvorozené v Egyptě – jak lidi, tak dobytek. Tehdy vykonám soud nad všemi egyptskými bohy: Já jsem Hospodin. Tu krev budete mít na svých domech jako znamení. Až udeřím na egyptskou zem, spatřím tu krev a ušetřím vás. Tak se vám ta zhoubná rána vyhne. Neboť Hospodin půjde bít Egypt. Když spatří nade dveřmi a na obou veřejích krev, mine Hospodin ty dveře a nedovolí zhoubci vejít do vašich domů a ranit vás.

Exodus 12:7, 11-13, 23

Při tom, jak s vděčností a rozvážně rozjímáme o Božích milosrdenstvích během roku 2023, který právě končí, můžeme s jistotou a radostí vyhlížet nový rok 2024. Toto je skutečně Pánovo dílo a v našich očích je podivuhodné. Já osobně jsem přesvědčen, že Bůh udělá v roce 2024 podivuhodné věci. Utíkáme se do skrýše, kterou je pro nás krev věčné smlouvy. Krev Ježíše, Beránka našeho Pesachu, nám v roce 2024 zaručí bezpečí.