A porodila svého prvorozeného syna. Zavinula ho do plenek a položila do jeslí, protože v hostinci pro ně nebylo místo. V tom kraji byli pastýři, kteří pobývali pod širým nebem a drželi noční hlídky u svého stáda. Vtom před nimi stanul Hospodinův anděl a ozářila je Hospodinova sláva. Hrozně se vyděsili, ale anděl jim řekl: „Nebojte se! Hle, zvěstuji vám velikou radost pro všechny lidi. Dnes se vám ve městě Davidově narodil Spasitel – váš Mesiáš a Pán. A toto vám bude znamením: najdete děťátko zavinuté do plenek, ležící v jeslích.“ A s tím andělem se hned objevilo množství nebeských zástupů takto chválících Boha: „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle.“

Lukáš 2:7-14

Pokud jsme někdy potřebovali slyšet dobrou zprávu o Mesiáši, pokud jsme někdy potřebovali této zprávě věřit a držet se jí ze všech sil, pokud jsme někdy potřebovali tuto zprávu zvěstovat všem lidem, pak je to dnes. Neoslavujeme přeci den v kalendáři nebo náboženský svátek. Naopak – oslavujeme a tím sobě a všem okolo nás připomínáme, že tento Ježíš Kristus je jediný balzám, který zklidní a uzdraví bolavá srdce. On je ta jediná pravá dobrá zpráva, která trvale zní uprostřed zpráv srdcervoucích. On je světlo, které rozráží temnotu a sklíčenost. On je Bůh s námi, jediný, který má moc zlomit sílu ďábla – i teď. Radujte se v Ježíši Kristu.