A porodila svého prvorozeného syna. Zavinula ho do plenek a položila do jeslí, protože v hostinci pro ně nebylo místo. V tom kraji byli pastýři, kteří pobývali pod širým nebem a drželi noční hlídky u svého stáda. Vtom před nimi stanul Hospodinův anděl a ozářila je Hospodinova sláva. Hrozně se vyděsili, ale anděl jim řekl: „Nebojte se! Hle, zvěstuji vám velikou radost pro všechny lidi. Dnes se vám ve městě Davidově narodil Spasitel – váš Mesiáš a Pán. A toto vám bude znamením: najdete děťátko zavinuté do plenek, ležící v jeslích.“ A s tím andělem se hned objevilo množství nebeských zástupů takto chválících Boha: „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle.“

Lukáš 2:7-14

Nebeský král rozrazil brány věčnosti a sestoupil do času, do říše toho, co pomíjí. Neviditelný Bůh se rozhodl být viditelný, nechal nás dotýkat se ho a ukázal se našim smyslům. Narození našeho Pána Ježíše Krista do lidské rodiny vložilo pečeť potvrzující Boží vlastnictví na rodinu, manželství a lidstvo. Tím, že se stal člověkem, Bůh pozvedl hodnotu lidské bytosti a ukázal, jak velkou hodnotu v jeho očích lidstvo má a jak moc ho Bůh miluje. Kéž věčné světlo našeho Vykupitele osvítí v tomto období každé srdce. Amen.