„Třikrát ročně mi budeš slavit slavnost. Zachovávej Slavnost nekvašených chlebů.  Po sedm dní jez nekvašené chleby, jak jsem ti přikázal, v určený čas měsíce avivu, neboť v něm jsi vyšel z Egypta. Nikdo ať se přede mnou neukáže s prázdnou. Zachovávej Slavnost žní, kdy sklidíš prvotiny své práce, prvotiny toho, co jsi zasel na poli. Zachovávej Slavnost dožínek na konci roku, když z pole sklidíš plody své práce. Třikrát za rok ať se každý, kdo je u tebe mužského pohlaví, ukáže před Hospodinem, svým Pánem.

Exodus 23:14-17

Skrze své mocné činy a divy v Egyptě a po dobu čtyřiceti let putování na poušti Bůh do vědomí Izraelců vkládal své zázraky. Vždyť sám jejich národ se zrodil prostřednictvím přímých Božích zásahů.  A aby si mohli Izraelci těchto zázraků stále užívat a nechávali pro ně dveře otevřené, dal jim Bůh konkrétní přikázání a pokyny. Stvoření je zázrak. Život je zázrak. Čtyřicet let žili nadpřirozeným způsobem. Tak pojďme ctít a oslavovat Boha zázraků, od kterého proudí všechna požehnání.