Vírou byl Mojžíš po narození tři měsíce ukrýván svými rodiči. Když viděli, jak je to dítě krásné, nenechali se zastrašit královým rozkazem. Vírou se Mojžíš, jakmile dospěl, zřekl postavení faraonova vnuka. Dal přednost útrapám Božího lidu před pomíjivým hříšným požitkem. Kristova potupa mu byla dražší než všechny egyptské poklady, neboť se díval až k odplatě. Vírou opustil Egypt a nedal se zastrašit královým hněvem. Vytrval, jako by viděl Neviditelného. Vírou slavil Hod beránka a skropení krví, takže se jich zhoubce prvorozených nedotkl. 
Židům 11:23-28 

Nyní nastal čas jasné identifikace, doba nekompromisníhopřijetí identity. Dnes je čas na pevné rozhodnutí. Rozdvojená mysl, pochybnosti a nerozhodnost už nejsou namístě. Musíte se rozhodnout, kde vlastně stojíte! Mojžíš měl možnost skrýt svou pravou identitu a užívat si pohodlný život v paláci. On sevšak rozhodl ztotožnit se se zotročeným národem, s jejich vírou a jejich Bohem. Víra je ctnost a síla potřebná v této hodině. Držte se jí, rozvíjejte ji, žijte skrze ni. Ve jménu Ježíše.