Neprosím ale jen za ně. Prosím i za ty, kteří ve mě uvěří skrze jejich slovo. Ať jsou všichni jedno, jako ty, Otče, ve mně a já v tobě; ať jsou i oni jedno v nás, aby svět věřil, že jsi mě poslal. Dal jsem jim slávu, kterou jsi dal mně, aby byli jedno, jako my jsme jedno. Já v nich a ty ve mně, aby byli dokonale jedno a aby svět poznal, že jsi mě poslal a že jsi je miloval, jako jsi miloval mě. Otče, chci, aby ti, jež jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já, aby viděli slávu, kterou jsi mi dal, neboť jsi mě miloval před stvořením světa. Spravedlivý Otče, svět tě nezná, ale já tě znám. Tihle poznali, že jsi mě poslal, a já jsem jim dal poznat tvé jméno a ještě dám, aby láska, kterou jsi mě miloval, byla v nich a já v nich.“

Jan 17:20-26

Kristus chce, aby si jeho církev a nevěsta užívala očividnou slávu jednoty. To vyžaduje, aby každé Boží dítě rostlo a vcházelo do úplné dospělosti v Kristu. Známe podobenství o moudrých a hloupých družičkách. Všechny byly panny čekající na stejného Ženicha, ale pět z nich mělo prázdné nádoby. Břemeno církve spočívá v tom, jak dovést každého na stejnou úroveň zralosti, víry a lásky. Před několika lety jsem kázal o strategii lovce. Chromé a slabé kusy stáda jsou prvním místem, kde nepřítel útočí. Musíme proto všichni povstat do úplné dospělosti, k plně zralému člověku v Kristu Ježíši a nenechávat tak žádné slabé místo, kudy by se nepřítel mohl dostat dovnitř. 

Odkaz na kázání o strategii lovce ZDE.