„Andělu církve v Laodikeji napiš: Toto praví Amen, ten věrný a pravý svědek, prvopočátek Božího stvoření: Znám tvé skutky – nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený anebo horký! Ale že jsi vlažný a ani studený ani horký, vyplivnu tě ze svých úst. Říkáš totiž: Jsem bohatý, zbohatl jsem a nic nepotřebuji – a nevíš, že jsi ubohý a politováníhodný, nuzný, slepý a nahý. Radím ti, aby sis ode mě koupil zlato přetavené v ohni, abys byl bohatý, a bílé roucho, abys byl oblečen a neukazovala se hanba tvé nahoty; a své oči pomaž mastí, abys viděl. Já všechny, které miluji, kárám a vychovávám. Rozhorli se tedy a čiň pokání. Hle, stojím u dveří a tluču. Kdokoli uslyší můj hlas a otevře mi dveře, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Kdo vítězí, tomu dám usednout se mnou na mém trůnu, jako jsem i já zvítězil a usedl se svým Otcem na jeho trůnu. Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím.“

Zjevení 3:14-22

Církvi ve Smyrně Pán řekl: „Znám vaše skutky, vaše soužení a chudobu (ale jste bohatí).“ A církvi Laodicejských říká: „Říkáte, že jste bohatí, ale nevíte, že jste ubozí a chudí.“ Církev ve Smyrně měla plnost duchovního bohatství a hojnosti. Fyzicky sice neměla, co dát nebo exportovat, ale měla hojnost duchovního bohatství. Bůh nám v Kristu a skrze něj dal přístup k věčnému nebeskému požehnání, kterému se pozemské a dočasné bohatství nemůže nikdy vyrovnat.