Loď už byla daleko od břehu, zmítána vlnami, protože vítr vál proti ní.  Krátce před svítáním se k nim Ježíš vydal pěšky po hladině.  Když ho učedníci uviděli kráčet po jezeře, vyděsili se a křičeli strachy: „To je přízrak!“  „Vzchopte se, to jsem já!“ promluvil na ně hned Ježíš. „Nebojte se.“ „Pane, jestli jsi to ty,“ odpověděl mu Petr, „přikaž, ať k tobě přijdu po vodě.“  „Pojď!“ řekl mu. Matouš 14:24-29

Jedním z největších zázraků našeho Pána, Ježíše Krista, byla jeho moc nad přírodou, jeho schopnost chodit na rozbouřených vlnách moře lidstva. Teď jsme v posledních dnech času, jak ho známe, a Pán výslovně řekl, že jedním ze znamení těchto dnů bude rozbouřené moře lidstva. Musíme se od Pána naučit, jak žít a vést ostatní v tomto čase, a jak s ním chodit po rozbouřených vlnách.