Samuel tedy udělal, jak mu Hospodin řekl. Když přišel do Betléma, stařešinové města se vylekali a vyšli mu naproti s otázkou: „Přinášíš pokoj?“ „Ano, pokoj,“ odpověděl. „Přišel jsem obětovat Hospodinu. Posvěťte se a přijďte za mnou k oběti.“ Také Jišaje a jeho syny posvětil a pozval je k oběti. Když přišli, uviděl Eliaba a řekl si: „To jistě bude Hospodinův pomazaný.“ Hospodin ale Samuelovi řekl: „Nevšímej si jeho zevnějšku ani jeho výšky, protože jsem ho odmítl. Hospodinův pohled je jiný než lidský. Člověk se dívá na zevnějšek, Hospodin se dívá na srdce.“

Jišaj pak zavolal Abinadaba a přivedl ho před Samuele. On ale řekl: „Ani jeho si Hospodin nevybral.“ Potom Jišaj přivedl Šamu. On ale řekl: „Ani jeho si Hospodin nevybral.“ Tak přivedl Jišaj před Samuele sedm svých synů, ale Samuel řekl Jišajovi: „Hospodin si nikoho z nich nevybral.“

1. Samuel 16:4-10 

Bůh nevyhledává ani talent, ani krásu, ani výmluvnost, vzhled či status, Bohu jde o srdce. Představte si, jakou práci a námahu lidé vynakládají na stavbu dálnic v drsném a nebezpečném terénu, aby mohli spojit města a národy, přemostit řeky a vodní plochy. Tak jako lidé staví dálnice, Bůh jako stavitel pracuje na srdcích. Vykořeňuje, odstraňuje plevel, uhlazuje a dělá cestu pro neprůbojné a naivní. Bůh je ten, kdo ve vás pracuje tak, abyste chtěli a činili to, co se jemu líbí. Amen.