Hospodin Mojžíšovi řekl: „Vytesej si dvě kamenné desky podobné těm prvním a já na ně napíšu slova, jež byla na těch prvních deskách, které jsi roztříštil. Připrav se na ráno. Ráno vystoupíš na horu Sinaj a tam, na vrcholu hory, staneš u mne.Mojžíš byl s Hospodinem čtyřicet dní a čtyřicet nocí. Byl tam bez chleba a bez vody. Slova smlouvy, totiž Desatero, zapsal na desky. Cestou z hory Sinaj nesl Mojžíš v rukou dvě Desky svědectví. Mojžíš ale nevěděl, že mu od rozhovoru s Hospodinem září tvář. Exodus 34:1-2, 28-29

Mojžíš vášnivě toužil po Boží přítomnosti i po Boží slávě. Aby mohl Bůh tento hlad v Mojžíšově srdci nasytit, zavolal ho, aby se s ním setkal na hoře. Setkání na hoře má vždy něco společného se zjevením Boží slávy. Mojžíš vystoupil se dvěma kamennými deskami na horu, aby se tam setkal s Bohem. Čtyřicet dní a nocí se sytil Boží slávou. Pak se vrátil dolů rozzářený, s Božími zákony vyrytými do kamenných desek Božím prstem. Pojďme se letos na konferenci Majestát setkat s Bohem. Ať jsou naše srdce odhalená, připravená na to, že na ně bude psát Boží prst. Pak se jistě vrátíme dolů s nesmírně zářícími tvářemi.