Přistoupili jste ale k hoře Sion a k městu živého Boha – nebeskému Jeruzalému, k nespočetnému zástupu andělů, k slavnostnímu shromáždění, k církvi prvorozených, kteří jsou zapsáni v nebesích, k Bohu, soudci všech, k duchům spravedlivých, kteří došli cíle; k prostředníku nové smlouvy Ježíši a ke skropení krví, která mluví lépe než Ábelova.

Židům 12:22-24

Věnujme se verši 24. Zde vidíme 1) Ježíše, našeho prostředníka, 2) Novou smlouvu, 3) krev smlouvy, která skrápí, nemlčí, ale stále mluví či dosvědčuje, 4) krev Ábelovu. Ábel prolil svou krev neúmyslně, rukou Kaina. Ježíš svou krev prolil vědomě. Dobrovolně se vzdal svého života a dovolil, aby jeho krev byla prolita za očištění hříchů celého světa. Hlas krve našeho Vykupitele, Prostředníka a Velekněze aktivně mluví v náš prospěch – jak před slitovnicí, tak proti neviditelným zlým silám, které se nám snaží ublížit. Byli jsme vykoupeni tou nejvzácnější krví. Kéž hlas krve Ježíše Krista křičí proti každé zlé moci, která si troufne ti ubližovat nebo tě odvádět od Kristovy lásky. Amen.