„Andělu církve ve Filadelfii piš: Toto říká ten Svatý a Pravý, který má klíč Davidův, který otvírá, a nikdo nezavře, a zavírá, a nikdo neotevře: Znám tvé skutky. Hle, postavil jsem před tebe otevřené dveře, které nikdo nemůže zavřít. Neboť máš sice malou moc, ale zachoval jsi mé slovo a nezapřel jsi mé jméno. Hle, dávám ti ze shromáždění satanova ty, kteří si říkají Židé, a nejsou, ale lžou. Hle, způsobím, že přijdou a pokloní se u tvých nohou a poznají, že jsem si tě zamiloval. Protože jsi zachoval slovo mé vytrvalosti, i já tě zachovám od hodiny zkoušky, která má přijít na celý svět, aby byli vyzkoušeni obyvatelé země. Přijdu brzy. Drž se toho, co máš, aby ti nikdo nevzal vítěznou korunu. Kdo vítězí, toho učiním sloupem v chrámu svého Boha a nevyjde již nikdy ven. Napíšu na něj jméno svého Boha a jméno města svého Boha, Nového Jeruzaléma sestupujícího z nebe od mého Boha, i své nové jméno. Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím.“

Zjevení 3:7-13

Náš Pán a Spasitel Ježíš Kristus je svrchovanou Hlavou Církve. On se prochází mezi svícny a v jeho rukou jsou andělé Církve. Jenom on svou Církev dokonale zná a jenom On je schopen dokonale a přesně vidět duchovní stav Církve jako celku i každé konkrétní kongregace. Jeho hodnocení je dokonalé. Je možné se učit, růst a s pokorou a trpělivostí se zlepšovat v každé oblasti, ve které to potřebujeme. Napomenutí je dobré a pokorná sebereflexe a touha se od Pána dozvědět, jak jsme na tom, je zdravá věc. Je lepší být napomínán a kárán a prořezáván, než nakonec zahynout.