Potom svolal zástup se svými učedníky a řekl jim: „Chce-li někdo jít za mnou, ať se zřekne sám sebe, vezme svůj kříž a následuje mě. Kdokoli by si chtěl zachránit život, ten jej ztratí, ale kdokoli by ztratil život pro mě a pro evangelium, ten jej zachrání. Co prospěje člověku, kdyby získal celý svět, ale sám sobě uškodil?Co dá člověk na oplátku za svůj život?Kdo by se v tomto cizoložném a hříšném pokolení styděl za mě a za má slova, za toho se bude stydět i Syn člověka, až přijde ve slávě svého Otce se svatými anděly.“

Marek 8:34-38

Pán Ježíš Kristus si nebral servítky, když svým říkal svým učedníkům a ostatním lidem, jakou cenu musí zaplatit, pokud budou chtít být učedníky. Ježíš i nám vysvětluje, že pro věčnost v nebi má smysl obětovat všechno a cokoli pozemské. Nesmlouvavě varoval, že než aby měl jít kdokoli do pekla s oběma očima, že je lepší jít do nebe jen s jedním okem. Ať si člověk raději to oko, které svádí ke zlému, vyloupne. Okem se zde rozumí každý hříšný zlozvyk. Máme-li žít podle jeho normy a jeho učení, pak si jako Mojžíš budeme cenit věčných a nebeských věcí mnohem víc než zábavy a hříšných potěšení, které nám nabízí tento život.