Dobrý člověk vynáší z dobrého pokladu svého srdce to dobré a zlý člověk vynáší ze zlého pokladu svého srdce to zlé. Jeho ústa totiž mluví z hojnosti srdce.“

Lukáš 6:45 

David říká v žalmu 119:11: “Tvou řeč/Tvé slovo uchovávám v srdci, abych proti tobě nehřešil.” Věci mohou být pokladem tehdy, mají-li pro nás určitou cenu. Pokud si budeme vážit a cenit Božího slova a toužit po něm víc, než po čemkoli jiném, pak se pro nás Boží slovo stane pokladem. A pokud bude pokladem, pak ho musíme dobře schovat, aby ho nikdo neukradl. Tajnou skrýší našeho života je srdce a to je přesně to místo, kde by se naše cennosti měly skladovat.  Kde bude váš poklad, tam bude vaše srdce.

Ať Boží slovo bohatě přebývá ve vašich srdcích ve vší moudrosti a duchovním porozumění. Důsledkem toho pak bude vyučování a služba jednoho druhému v žalmech, chvalozpěvech a duchovních písních. Milostízpívejte ve svých srdcích Pánu.