Přišel jsem na zem založit oheň a jak toužím, aby už hořel! Mám ale podstoupit křest a jak je mi úzko, dokud se nevykoná!

Lukáš 12:49-50

Jan Křtitel řekl Židům, kteří se houfně přicházeli od něho pokřtít, že Mesiáš je nebude křtít vodou jako on, ale bude je křtít Duchem svatým a ohněm. Toto přirovnání je pro službu Pána Ježíše Krista velmi unikátní a silné. Očistná moc jeho slova a učení jsou planoucí oheň. V Emauzích dva z jeho učedníci vykřikli, copak v nás srdce nehořela, když nám vykládal Písmo?! Pán chce, aby jeho Církev hořela pro evangelizaci.