Manoach na to Hospodinovu andělu řekl: „Prosím, rádi bychom tě tu zdrželi a připravili kůzle.“ Hospodinův anděl Manoachovi odpověděl: „I kdybys mě tu zdržel, nejedl bych tvé jídlo. Chceš-li ale připravit zápalnou oběť, obětuj ji Hospodinu.“ (Manoach totiž stále nevěděl, že je to Hospodinův anděl.) Tehdy se Manoach Hospodinova anděla zeptal: „Jaké máš jméno? Rádi bychom tě poctili, až dojde na tvá slova.“ Hospodinův anděl však opáčil: „Proč se mě ptáš na jméno? Je podivuhodné!“ Manoach tedy vzal kůzle a moučnou oběť a obětoval to na skále Hospodinu. Tu se před zraky Manoacha a jeho ženy stala podivuhodná věc: Když se z oltáře vznesl k nebi plamen, vznesl se v tom plameni i Hospodinův anděl, přímo před zraky Manoacha a jeho ženy. Ti ihned padli tváří k zemi. 

Soudců 13:15-20

Je nejvyšší čas, aby si Církev uvědomovala, že v Božím domě jsou přítomni andělé. Jákobův sen v Genesis 28 osvětluje fakt, že existuje přímé spojení, žebřík, mezi Bételelem, Božím domem na zemi, domem modlitby, domem uctívání a Božím trůnem. Andělé jsou poslové, kteří vynášejí naše oběti k Božímu trůnu a přinášejí do Božího domu odpovědi a požehání od Boha. S jistotou mohu říct, že oběť našeho Pána Ježíše Krista, jeho krev, která nás vykoupila, vzdálenost mezi Bételem a Božím trůnem významně zkrátila.