Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něj spasen. Kdo v něho věří, nebude souzen, ale kdo nevěří, je už odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jednorozeného Božího Syna. A toto je ten soud, že světlo přišlo na svět, ale lidé si více než světlo oblíbili tmu, protože jejich skutky byly zlé.Každý, kdo koná zlo, nenávidí světlo a nepřichází ke světlu, aby jeho skutky nebyly odhaleny. Kdo ale koná pravdu, přichází ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky byly vykonány v Bohu.

Jan 3:17-21

Jak je možné být suchý, když tak hustě prší? Jak je možné cítit se osamělý mezi tolika lidí? Jak je možné klesat stále hlouběji do tmy v tak skvostném světle? Jsme v čase velkého odpadnutí. Hřích a zlo se již naučili pracovat a zatvrzovat lidská srdce přímo uprostřed Božího díla. Jak je možné, že Lucifer počne zlo přímo v Boží přítomnosti? Jak je možné, že Jidáš zahyne přímo v blízkosti Krista? Kdo se domnívá, že stojí, ať si dá pozor, aby nepadl.