Můj lid hyne pro nedostatek poznání. Protože jsi zavrhl poznání, zavrhl jsem tebe, nebudeš mi sloužit jako kněz. Zapomněl jsi na zákon svého Boha, I já zapomenu na tvé syny.

Ozeáš 4:6

O jaký lid se jedná? O Boží lid, o jeho děti. Boží smluvní lid hyne. A proč? Kvůli satanovi? Ne. Kvůli chudobě? Ne. Kvůli nemocem, krizi či špatné vládě? Ne. Boží lid hyne kvůli nedostatku poznání. Bůh označuje nedostatek pravého poznání, tedy pravdivého, vyváženého zjevení Boží pravdy, jako hlavní nástroj záhuby svého lidu. Kdykoli se Boží lid řídí takovým poznáním, které není v souladu s Boží pravdou, pak je vystaven zkáze. Každé nepravdivé a mylné poznání církev hrozně okrádá a ničí. Vstupte hned teď do centrálního proudu zjevení z Božího slova.