První knihu jsem sepsal, drahý Teofile, o všem, co Ježíš začal dělat a učit až do dne, kdy byl vzat vzhůru poté, co skrze Ducha svatého dal pokyny svým vyvoleným apoštolům. Těm také po svém umučení mnoha jistými důkazy prokázal, že je živý, když se jim po čtyřicet dní ukazoval a mluvil o Božím království. Když se s nimi sešel, přikázal jim: „Neopouštějte Jeruzalém, ale očekávejte Otcovo zaslíbení, o kterém jste mě slyšeli mluvit.Jan křtil vodou, ale vy budete brzy pokřtěni Duchem svatým.“ Ti, kdo s ním byli, se ho zeptali: „Pane, obnovíš už teď království Izraele?“ Odpověděl jim: „Není vaše věc znát časy a doby, které si Otec ponechal ve své pravomoci.Přijmete ale moc Ducha svatého přicházejícího na vás a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samaří a až na konec světa.“

Skutky apoštolů 1:1-8

Poté, co strpěl strašlivé ponížení a nepředstavitelné utrpení, Spasitel vstal z mrtvých jako vítěz nad hříchem, peklem, ďáblem a smrtí. Hned poté musel svým učedníkům poskytnout nezvratné důkazy o tom, že skutečně žije, že celé Písmo je pravdivé, autentické a potvrzené jeho smluvní krví. Protože znal nepřátele – ďábly i lidi – a slabost lidské mysli, bylo potřeba, aby se realita jeho vzkříšení natrvalo vryla do vědomí jeho učedníků, aby ji nevymazal čas, lži, pronásledování, oklamání a svody. Důkazy poskytl nejen tím, že se učedníkům ukazoval, ale i svým nanebevzetím a posláním všemohoucího Ducha svatého.