Potom mi ukázal velekněze Jošuu, jak stojí před Hospodinovým andělem; po pravici mu stál satan, aby ho obviňoval. Hospodin však satanovi řekl: „Ztrestej tě Hospodin, satane! Ztrestej tě Hospodin, který vyvolil Jeruzalém! Copak to není oharek vyrvaný z ohně?“ Jošua přitom stál před andělem oblečen do špinavých šatů. Vtom znovu zazněl hlas a promluvil k těm, kdo stáli před ním: „Svlékněte mu ty špinavé šaty!“ Pak řekl Jošuovi: „Hle, snímám z tebe tvůj hřích a oblékám ti slavnostní roucho.“ Řekl jsem: „Vsaďte mu na hlavu čistý turban!“  Vsadili mu tedy na hlavu čistý turban a oblékli mu roucha. Hospodinův anděl stál u toho. Potom Hospodinův anděl začal Jošuu nabádat: „Tak praví Hospodin zástupů: Budeš-li chodit po mých cestách a zachovávat, co jsem ti svěřil, staneš se správcem mého domu a strážcem mých nádvoří a daruji ti přístup mezi ty, kteří tu stojí.

Zachariáš 3:1-7

Stejně jako v případě Joba i zde Satan usiluje o svolení, aby směl prosít, či zkoušet, velekněze Jošuu. (Nejedná se tu samozřejmě o Jozueho, syna Nunova, který převzal velení po Mojžíšovi a dovedl Izraelce do zaslíbené země.) Na straně Joba nebyla žádná nepravost, šlo čistě o Satanovu žárlivost a závist, protože Job měl požehnání ve spravedlnosti. V případě velekněze Jošuy měl ale Satan lepší pozici a šanci, protože Jošuovo roucho bylo špinavé, což znamená poskvrnění hříchem a nepravostí. Je úžasné sledovat, jak se Bůh sám postavil proti Satanovi, přikázal mu a zastal se Jošuy, odpustil mu hříchy, oblékl ho do roucha spravedlnosti a na hlavu mu nasadil krásný čistý turban. Vidíme předobraz Pána Ježíše Krista, našeho Přímluvce a Velekněze, který stojí za nás u Božího trůnu a přichází nám na pomoc, když se proti nám postaví náš žalobce, ďábel.