„Pane, kdybys tu byl, můj bratr by nezemřel!“ řekla mu Marta.„I teď ale vím, že o cokoli Boha požádáš, to ti Bůh dá.“ „Tvůj bratr vstane,“ řekl jí Ježíš. „Vím, že vstane – při vzkříšení v poslední den,“ odpověděla Marta. „Já jsem vzkříšení i život,“ řekl jí Ježíš. „Kdo věří ve mě, i kdyby zemřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mě, nezemře navěky. Věříš tomu?“ „Ano, Pane,“ odpověděla. „Já jsem uvěřila, že ty jsi Mesiáš, Boží Syn, který má přijít na svět.“

Jan 11:21-27

Náš Pán Ježíš přišel ukončit vládu smrti. Své poslání a moc prokázal tím, že během své služby, před svým ukřižováním a vzkříšením, několikrát vrátil život mrtvému jako v případě jediného syna vdovy ve městě Naim, v případě dvanáctileté Jairovy dcery, výrazně pak v případě Lazara, bratra Marie a Marty z Betanie. Nejvíce pak svým vlastním vzkříšením. Abychom mohli chodit v moci vzkříšení, musíme však nejprve zemřít. Protože moc vzkříšení nejlépe působí v těch a skrze ty, kteří se ztotožnili s Ježíšem v jeho smrti.