Blaze člověku, který nechodí, jak radí ničemní, na cestě hříšných nestojí, ve spolku posměvačů nesedí. Zákon Hospodinův je jeho radostí – o tomto Zákoně dnem i nocí přemýšlí. Bude jako strom na břehu řeky vsazený, který své ovoce ve svůj čas přináší,
kterému nikdy neuvadne listí – cokoli činí, se podaří! Jinak se ale povede ničemným:
budou jak pleva, již vítr unáší. Ničemní na soudu neobstojí, stejně tak hříšní uprostřed poctivých. Cestu poctivých dobře zná Hospodin, cesta ničemných se vniveč obrátí.

Žalm 1:1-6

Mnoho lidí považuje tento žalm za klíč ke všem ostatním žalmům. Zařazuje se mezi klíčové žalmy pojednávající o moudrosti. Bůh touží po tom, aby každý člověk, který se vytrvale a s vášní drží jeho slova a nachází v něm zalíbení, sklízel stále hojnější sklizeň požehnání, která na sebe upoutají pozornost těch, kdo sešli z cesty a jsou bezbožní, a vzbudí v nich závist. Pán Ježíš mluvil o dvou branách, dvou cestách, dvou stromech, dvou druzích ovoce, dvou domech, dvou základech a o dvou výsledcích, v Markovi 11:4 pak čteme o oslátku přivázaném na křižovatce dvou cest. Život je plný výběrů. Bůh takto nabádal Izrael: „Pokládám před vás život a smrt, požehnání a prokletí.“ A prosil: „Vyberte si život.“ Následky hrozně špatných rozhodnutí vidíme všude kolem sebe. Volte moudře a užívejte si požehnání, která přijdou s tím, když dáte Božímu slovu hlavní místo ve vašich životech.