Eliáš Tišbejský, přistěhovalec z Gileádu, řekl Achabovi: „Jakože je živ Hospodin, Bůh Izraele, před jehož tváří stojím, v těchto letech nebude rosa ani déšť – jedině na mé slovo.“ Potom dostal slovo Hospodinovo:„Odejdi odsud, obrať se na východ a skryj se u potoka Kerít na protější straně Jordánu. Z toho potoka budeš pít a havranům jsem přikázal, aby tě tam živili.“ Odešel tedy a zachoval se podle Hospodinova slova: šel a usadil se u potoka Kerít na protější straně Jordánu. Havrani mu ráno i večer nosili chléb a maso a z potoka pil. 1. Královská 17:1-6

V čase soudu Bůh vždy udělá cestu pro ty, kdo mu opravdově důvěřují. Prorok Eliáš vyhlásil Boží soud. Nástrojem pro vykonání tohoto soudu bylo sucho a hladomor po tři a půl roku. Proč? Kvůli modlářství a zlé vládě Achaba a Jezábel. Celý národ byl sveden k uctívání Bála. Soud působí jak na hříšníky, tak na spravedlivé, ale v tomto příběhu si můžeme všimnout, že Bůh dal Eliášovi speciální pokyny, díky kterým jeho potřeby zůstaly zaopatřeny i v období soudu.

Stejně to platí i dnes. Pokud budeme upřímně hledat Boha a následovat jeho pokyny, dovede nás na místo zaopatření i v době soudu i těžkostí. Naslouchejte Bohu!