A navíc, nestalo se to bez přísahy. Oni se totiž stávali kněžími bez přísahy, on však skrze přísahu. Bylo mu přece řečeno: „Hospodin přísahal a nebude litovat: Jsi knězem navěky.“ A tak se Ježíš stal ručitelem mnohem lepší smlouvy. A dále: levitských kněží muselo být mnoho, protože jim smrt bránila zůstat v úřadu, ale jeho kněžství je trvalé, protože žije navěky. Proto také může dokonale spasit ty, kdo skrze něj přistupují k Bohu, neboť je stále živ, aby se za ně přimlouval. Přesně takového velekněze jsme potřebovali! Je svatý, nevinný, neposkvrněný, oddělený od hříšníků a vyvýšený nad sama nebesa. Nemusí jako tamti velekněží denně obětovat nejprve za své vlastní hříchy a potom za hříchy lidu, neboť to udělal jednou provždy, když obětoval sám sebe.

Židům 7:20-27

Role Pána Ježíše Krista coby našeho kněze je velká vzácnost a poklad pro každé Boží dítě, které tomu dobře rozumí a učí se, jak přijmout z toho plynoucí požehnání. Jeden z nejlepších způsobů, jak pomoci druhému, jak mu pomoci nést břemeno, je prostřednictvím modliteb. Tak lidem pomáháme zvednout jejich břemena. Náš Pán je mocný přímluvce. Vstupuje do našich situací a předkládá prosby za svaté. Pomáhá nám zvítězit v bitvách a odrazit každou obžalobu našeho nepřítele.