Jako vězeň v Pánu vás tedy prosím, abyste svým životem dělali čest tomu povolání, které jste přijali. Buďte vždy pokorní a mírní, trpělivě se navzájem snášejte v lásce a usilujte zachovávat jednotu Ducha, spojeni poutem pokoje. Je jedno tělo a jeden Duch, jedna naděje, k níž jsme byli povoláni, jeden Pán, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh a Otec všech, který je nade všechny a skrze všechny a ve všech.

Efezským 4:1-6

Boží dítě, člověk, který odevzdal svůj život Ježíši Kristu, je tady i na jiných místech v Božím slově nabádán, že má vést svůj život takovým způsobem, který který odpovídá novému stvoření v Kristu Ježíši. Pán Ježíš přeci řekl: „Poznáte je po ovoci.“ V mnoha kulturách a náboženstvích existují vraždy ze cti, kdy člověka zabijí jeho vlastní příbuzní za to, že svým chováním poškodil jméno rodiny a zostudil její pověst. Protože žijeme mezi pohany, dostali jsme příkaz svítit mezi nimi jako světla na světě, aby svět viděl naše dobré skutky a oslavoval našeho Otce, který je v nebi.