Kdo páchá hřích, je z ďábla, neboť ďábel od počátku hřeší. Na to je zjeven Boží Syn, aby zrušil skutky ďábla.

1. Jan 3:8

Satan svazuje, Kristus rozvazuje. Ježíš nepřišel Satana pouze vymítat, přišel ho rovnou zničit a zmařit jeho skutky. Satanův systém, jeho ideologie, spletitá síť lží a falešné základy jsou postupně rozkrývány, což otřásá světovým systémem, který je předurčen k záhubě. Ti, kdo vkládají svoje naděje do systémů tohoto světa, klopýtnou a padnou. Buďte silní v Pánu!