Probuď se, probuď, Sione, svou silou obleč se! Obleč se rouchem krásy své, svaté město Jeruzaléme, neboť už do tebe nikdy nevstoupí neobřezaný a nečistý. Otřes se z prachu, Jeruzaléme, zvedni se, na trůn posaď se! Strhni okovy ze svého hrdla, zajatá Dcero sionská! Toto praví Hospodin: Zadarmo jste se prodali, bez peněz budete  vykoupeni. Toto praví Panovník Hospodin: Můj lid kdysi odešel bydlet do Egypta a nakonec ho utiskovala Asýrie. Co tedy mám teď udělat? praví Hospodin. Zadarmo byl odveden můj lid a ti, kdo mu vládnou, se mu smějí, praví Hospodin; mé jméno je stále uráženo, celé dny.Nuže, můj lid pozná jméno mé! V ten den pozná, že já jsem ten, který prohlašuje: „Hle, jsem zde.“ Jak krásné jsou na horách nohy posla dobrých zpráv,
toho, kdo pokoj zvěstuje, kdo nese dobrou zvěst, toho, kdo spásu ohlašuje, kdo říká Sionu: „Tvůj Bůh kraluje!“

Izajáš 52:1-7

Kdykoli jsou Boží děti zbídačelé, slabé, svázané a zotročené, je to proto, že zapomněly na Boží moc, která je jim k dispozici, nebo si ji dostatečně neuvědomují. Toto se většinou děje, když se nechají nalákat tím, co nabízí svět, jako třeba Samson. Když k tomu dojde, nepřítel jim oholí vlasy a tím je oslabí a zotročí. Boží Duch zde volá: „Probuďte se! Oblékněte se do své síly a jako mocný bohatýr se otřeste z prachu. Povstaňte!“