Jsem vděčný Tomu, který mě zmocnil – Kristu Ježíši, našemu Pánu – že mě poctil tou výsadou, abych mu mohl sloužit. Předtím jsem byl rouhač, pronásledovatel a tyran, ale Bůh se nade mnou smiloval, neboť jsem ve své nevíře nevěděl, co dělám. Náš Pán mě pak ve své nesmírné milosti zahrnul vírou a láskou, která je v Kristu Ježíši. Je to jistá pravda – kéž by ji každý přijal: Kristus Ježíš přišel na svět, aby spasil hříšníky. Já jsem z nich nejhorší, ale proto se nade mnou Bůh smiloval, aby Kristus Ježíš na mně nejhorším ukázal svou bezmeznou trpělivost pro příklad těm, kdo v něho mají uvěřit k věčnému životu. Králi věků, nesmrtelnému, neviditelnému, jedinému Bohu buď čest a sláva na věky věků! Amen.

1. Timoteovi 1:12-17

Apoštol Pavel se zde s vážností a pokorou ohlíží do své minulosti a vzpomíná na to, jaký býval a jak k němu Kristus ve svém extrémním milosrdenství blahosklonně sestoupil do jámy hanby a hříchu, pozvedl ho a udělal z něj svého apoštola. Pavel nás vybízí, abychom si uvědomili a oceňovali Boží nekonečné slitování a spoléhali na něj ve víře.