Když Hospodin navracel sionské zajatce, zdálo se nám to jako sen. Naše ústa tehdy plnil smích, naše jazyky jásaly. Tehdy se říkalo mezi národy: „Veliké věci jim učinil  Hospodin!“ Veliké věci nám učinil Hospodin, naplnilo nás veselí. Navrať nás,  Hospodine, z našeho zajetí, jako když na poušti vytrysknou potoky! Ti, kteří rozsévali se slzami, sklidí úrodu s jásáním. Ten, který s pláčem vychází, aby drahocenné símě rozhodil, ten se s jásotem jednou navrátí, aby své snopy shromáždil.

Žalm 126:1-6

Tajemství osvobození z každého druhu zajetí je vzácné semeno. Tím vzácným semenem je Boží slovo. 1. Petrova 1:23 říká, Nejste přece znovuzrozeni z pomíjivého semene, ale z nepomíjivého, skrze živé a trvalé Boží slovo. Boží slovo je stejně nesmrtelné jako Bůh sám. Slovo je to semeno, které přináší věčné vítězství. Evangelium je Boží moc ke spasení. Má v sobě zakódovanou schopnost naplnit sebe sama. Dokáže proměnit nejhorší lidi, národy i generace. Byli jsme povoláni k tomu, abychom kázali evangelium ve všech končinách země.